« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/2141; č.j. MUCH 103231/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 103231/2022_příloha
plocha cca 130 m2 mně-ni VB
<br> |||/2141
MUCH 103231/2022 - KSÚS KK_V 4_V 13 a Z 11h na silnici III/2141
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 103231/2022 Cheb 19.10.2022
Sp.Zn.: KSÚ 7230/2022
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní úřad ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“) na základě podnětu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,příspěvkové organizace,IČ: 709 47 023 <,>
Chebská 282,356 01 Sokolov,a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,kterým je Dopravní
inspektorát PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-85320/ČJ-2022-190206 ze dne 12.10.2022 <,>
v návaznosti na ustanovení §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) připravil návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v:
1.instalaci vodorovné dopravní značky V 4 „Vodicí čára“ na silnici III.třídy č.2141 (dále jen „silnice III/2141“)
<br> umístěné na p.p.č.2415/2,k.ú.Cheb,obec Cheb,oboustranně v úseku km provozního staničení 1,804 – 3,245;
2.instalaci vodorovné dopravní značky V 13 „Šikmé rovnoběžné čáry“ na ploše cca 130 m2 pozemku
<br> č.2623/5,k.ú.Cheb,obec Cheb,podél silnice III/2141 v úseku km provozního staničení cca 1,804 – 1,850
ohraničené šesti směrovými sloupky Z 11h „Směrový sloupek zelený kulatý – baliseta“ <.>
<br>
Důvod: zajištění rozhledových poměrů nájezdu na silnici III/21...

Načteno

edesky.cz/d/5723149

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz