« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Františkolázeňská, Cheb, MUCH 102151/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

102151 grafická příloha - Františkolázeňská
„fee/> 8025 Doncau A aa); AMF/f PRZJe—epory/Pzďca <.>
<br> X=weosmml „ l/q'zaP 35,25 „ webe—gf „=“ * “,*.' -_““——————————_ "'“
<br> _,741/13 k.U.Cheb i | 37/25 &ďcyowfv 205 m 75 aiu <.>,' ?aú'v£&.DA/?' Pea/174 h/A/ 404 | <.>
<br> | 5712
<br> [
<br> PŘEPAD D0 VĚRE w
<br>._t»g__<,\_
<br> aao>1 | unuo>1 9A041035Ě.-
<br> 25 "TST—l'j'jr—iř—1E,___u 'IL—ll-H.|.: J.: |_“ ——
<br> |.\ / || _ _.<.> \ ' | I \ || | „\ |
<br> _ „MLM
<br> ósllt'ď' &
<br> Eze-
<br> ;.Wm 2022,;
<br> 728/17 -.li : ÍZJÉQČ__ ďóá'ŠŽ/čj Alog,-tší?— ???—Jé“- I,"
<br> _ _ 331 áut-£ £ »£C12i—IL/„;_q> \
<br>,<.> “ ' '.:I'.<.> “" _ LW-J'ŽIUHL" --.--_ů'i."-—'.i' :
<br> SKÝ ÚŘAD “CHEB _' _.adm :::—M 4757 -' :] žilo—ího Nihil -______
<br> „ 735/6 M “Mf 40L/67/ÉZČ/
<br> Poznámka
<br> LEGENDA
<br> NTL plynovod — stávající
<br> _+—+— <.>
<br> NTL plynová přípojka — navrhovaná
<br> NTL rozvod plynu — navrhovaný
<br> sdružený pilíř elektro—plyn,skříňka pro HUP v pilíři (min.500x500x250mm)
<br> —HUP
<br> —membránový plynoměr G4 BK
<br> — před zahájením zemních výkopových prací nutno zajistit přesně
<br> vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí jejich správci — v průběhu těchto prací nutno dodržovat ČSN 73 6005
<br> a vyjádření správců IS
<br> — vytýčení lS zajistí investor nebo dodavatel stavby
<br> — situace neslouží jako vytyčovací výkres
<br> — zakreslení ostatních IS převzato ze stavební dokumentace
<br> Vypracoval:
<br> Odpovědný projektant:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXXX Vratislavovo XXX,XXX XX Písek IČO : XXXXXXXX Mobil : 603 302 346 E—MAIL: michalkv©volny.cz
<br> Místo stavby: kú.Cheb Datum: 08/2021 "wem“ ýíqsécŽĚSttlstĚf/lNŠÍvĚLŠOG chtgrčhšgeňko NOVČkOVó Stupeň: DUR (] DSP Stol/bai RD NOVÁKOVI šLATÝ VRCH Formát 2 A4 pozemek č.741 7,k.ú.Cheb <.>,„ D 1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB Amh'vm Č'so PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ Zakázkové číslo 80/21 Obsah: Měřítko Poré č.Výkres č <.>
<br> SITUACE
<br> 1:250
<br> 1
102151 OOP - stanovení PÚP - st. práce - Františkolázeňská
1
<br>
Městský úřad Cheb
Odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 520 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 102151/2022 Cheb 18.10.2022
Sp.Zn.: KSÚ 8805/2022
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: S.Čtvrtníková/ 354 440 520
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na
základě návrhu právnické osoby STABIA s.r.o <.>,IČ: 291 11 021,Sládkova 159/1,350 02 Cheb na stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu označení pracovního místa v rámci zvláštního užívání místní
komunikace prováděním stavebních prací na výstavbě plynovodní přípojky,po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-83352/ČJ-2022-190206 ze dne
14.10.2022,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,ustanovení § 171 a násl.zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné
povahy,kterým
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
na místní komunikaci III.třídy C193 umístěné na p.p.č.2303/1,k.ú.Cheb (ul.Františkolázeňská) – dle přiložené grafické
situace dopravního opatření <.>
<br>
Důvod: označení pracovního místa v rámci zvláštního užívání místní komunikace prováděním stavebních prací na
výstavbě plynovodní přípojky <.>
<br> Termín: na dobu nezbytně nutnou v období provádění stavebních prací na výstavbě plynovodní přípojky <.>
<br> Odpovědná osoba: STABIA s.r.o <.>,IČ: 291 11 021,Sládkova 159/1,350 02 Cheb,p....

Načteno

edesky.cz/d/5723147

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz