« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Zápis z jednání 4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání 4/2022
ZÁPIS z JEDNÁNÍ OBECNÍ HO ZASTUPITELSTVA č.4/2022
<br> Obecní úřad Řendějov 20.7.2022 Začátek zasedání: 20.7.2022 v 17.00 hodin
<br> Na jednání přítomni: XXXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,Doudová Vlasta,XXXXXX XXXXXX Program jednání: X) zahájení X) určení ověřovatelů zápisu X) projednání aktualizovaného PSZ v rámci KoPÚ k.ú.Řendějov 4) projednání rozpočtového opatření č.3/2022 5) různé 6) diskuse 7) závěr Bod 1 — zaháiení zasedání Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné.Přivítal zástupce firmy AGROPLÁN lng.Jakubův.Konstatoval,že na jednáníje přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva,a proto je zastupitelstvo schopné přijímat usnesení.Přednesl program,který byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu Řendějov a navrhl doplnit program o tyto body: - projednání nákupu informačních tabulek o zákazu podomního prodeje a služeb v obci Řendějov a označení požárních nádrží - projednání žádosti vlastníka pozemku p.č.602,st.55/1,ve Starém Samechově o odkoupení dvou malých částí pozemků obce,které má zaplocené a užívá je již několik desetiletí - projednání závěrečného účtu Mikroregionu Posázavský kruh za rok 2021 Doplněný program byl jednomyslně schválen <.>
<br> Bod 2 — určení ověřovatelů zápisu
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schváleni paníVlasta Doudová a paní XXXXX XXXXXXX.Usnesení č.X/X/XX : ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schváleni paní Vlasta Doudová a paní XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Bod X — projednání aktualizovaného PSZ v rámci KoPÚ k.ú.Řenděiov
<br> Starosta předal slovo zástupci firmy Ing.Jakubův,která zpracovává KoPÚ Řendějov,aby seznámil zastupitelstvo s aktualizovaným PSZ KoPÚ Řendějov.lng.Jakubův seznámil zastupitele
<br> s aktualizovaným PSZ,který vznikl po projednání nového uspořádání pozemků KoPÚ sjednotlivými vlastníky <.>
<br> Usnesení č.2/4/22: zastupitelstvo obce Řendějov projednalo a jednomyslně schválilo aktualizovaný PSZ KoPÚ Řendějov <.>
<br> Bod 4— projednání rozp...

Načteno

edesky.cz/d/5722418

Meta

Prodej   Stavební informace   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz