« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Karlova, Cheb - č.j. MUCH 102668/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

102668 grafická příloha
__—____—.__———___ ___—___— _ _,—-——— "_— ————
<br> MM Žid/.r" či,/„.<.> a „
<br> '.ř x.<.>
<br>.t srsxÝúRm CHEB alba-M&d cali-MM „ /
<br> 18.m.2022 O „xy.-»;M/vzc
<br> “*" 70070 '“ <<? „33 0 má <.>
<br> Šl-Ž'ŽPM' » difoěy/číi 20 ze - =ch 205
102668 OOP - stanovení PÚP - zařízení staveniště - Karlova, Cheb
1
<br>
Městský úřad Cheb
Odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 114 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 102668/2022 Cheb 18.10.2022
Sp.Zn.: KSÚ 8786/2022
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: Petra Krausová/354 440 114
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
návrhu společnosti Stavební společnost VARO,s.r.o <.>,IČ: 263 56 503,Hviezdoslavovo nám.534/5,350 02 Cheb,podaného dne
18.10.2022 na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie ČR,kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor vnější služby Cheb <,>
Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-85068/ČJ-2022-190206,ze dne 12.10.2022 a 18.10.2022 <,>
v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ustanovení §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na místní komunikaci III.třídy C6 umístěné na p.p.č.1438/65,k.ú.Cheb,obec Cheb (ul.Karlova) – dle přiloženého grafického
návrhu dopravního opatření <.>
<br> Důvod: označní pracovního místa během zvláštního užívání části místní komunikace umístěním zařízení staveniště z důvodu
opravy střechy objektu Karlova 279/4 <.>
<br> Termín: od 31.10.2022 do 30.11.2022 na dobu nezbytně nutnou během realizace předmětných prací <.>
<br> Odpovědná osoba: ...

Načteno

edesky.cz/d/5721832

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz