« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Stanovisko"Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2021 - 2027" + vypořádání vyjádření, MZP/2022/710/3729, Ministerstvo ŽP, Praha 10, MUCH 95909/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Vypořádání_vyjádření_k_návrhu_koncepce
1
<br>
Vypořádání vyjádření obdržených v zákonné lhůtě k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Ohře,Dolního Labe a ostatních přítoků Labe
2021–2027“ a jeho vyhodnocení SEA
<br>
<br>
Subjekt Připomínky Vyjádření
1.Agentura ochrany
<br> přírody a krajiny České
republiky
<br> I.A) Předložená koncepce je součástí uceleného plánování v oblasti vod,jehož účelem je dle vodního
zákona vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy:
- ochrany vod jako složky životního prostředí <,>
- snížení nepříznivých účinků povodní a sucha
- udržitelného užívání vodních zdrojů,zejména pro účely zásobování pitnou vodou <.>
V souvislosti s předkládanou koncepcí si Agentura dovoluje upozornit na níže uvedené skutečnosti:
<br>
<br> I.Vzato na vědomí <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
II.1) Připomínka k aktualizaci Registru chráněných území – vysvětlení ohledně neaktuálnosti registru
CHÚ vůči stávající soustavě Natura 2000 doplnit do textu PDP (OHL část III – kapitola III.1.3.4),tj.že za
referenční rok pro zpracování PDP byl stanoven rok 2018 a Registr tudíž nezahrnuje některé úpravy v
soustavě Natura 2000,k nimž došlo po tomto roce <.>
<br> II.1) Akceptováno: vysvětlující text XXX do kapitoly III.X.X.X
PDP OHL zapracován <.>
<br>
III.2) Vypořádání některých konkrétních a dosti detailních připomínek Agentury jsou provedena
formálně s využitím stejné fráze: „Veškerá opatření byla posouzena v rámci složkového přístupu
hodnocení viz příloha č.2 SEA Vyhodnocení a současně v rámci naturového hodnocení viz příloha č.3
SEA Vyhodnocení.V případě identifikovaných rizik byla navržena preventivní,eliminační,popřípadě
kompenzační opatření.“ Takový způsob vypořádání je zcela nedostatečný a nelze jej akceptovat.Navíc
se odkazuje na hodnocení vlivů,které zůstává na velice obecné úrovni a vznesené problémy nijak
nevypořádává.Míru obecnosti vyhodnocení lze akceptovat pro obecné cíle,kde je odpovídající.Nelze
ji však akceptovat pro konkrétní opatření,u nichž je známa jejich přesná lokalizace a určitý rámec.Týká
se ...
Stanovisko_SEA_PDP_OHL_final
Odbor posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a integrované prevence
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br>
<br> Praha dne 30.září 2022
<br> Č.j.: MZP/2022/710/3729
<br> Vyřizuje: Ing.Ondrová
<br> Tel.: 267 122 486
<br> E-mail: Barbora.Ondrova@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
<br>
<br> STANOVISKO
<br> Ministerstva životního prostředí
<br> podle § 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
<br> a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> k návrhu koncepce
<br> „Plán dílčího povodí Ohře,dolního Labe a ostatních přítoků
<br> Labe 2021 – 2027“
<br> Předkladatel koncepce: Povodí Ohře,státní podnik
<br> Bezručova 4219
<br> 430 03 Chomutov
<br>
<br> Zpracovatelé hodnocení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> (držitel autorizace dle § 19 zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
<br> souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí),ve znění pozdějších předpisů,č.j.osvědčení <,>
<br> resp.rozhodnutí o udělení autorizace: 5920/946/OPV/93 <,>
<br> prodlouženo rozhodnutím č.j.: MZP/2021/710/5857)
<br>
<br>
<br> Odbor posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a integrované prevence
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br> 2/30
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXX
<br> (držitel autorizace k provádění posouzení dle § XXi odst.2
<br> zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,č.j.osvědčení <,>
<br> resp.rozhodnutí o udělení autorizace: 630/66/05 <,>
<br> prodlouženo rozhodnutím č.j.: MZP/2020/630/507)
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> prof...
Rozeslani_stanovisko_SEA_PDP_OHL_final.pdf
Odbor posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a integrované prevence
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br>
<br> Praha dne 30.září 2022
<br> Č.j.: MZP/2022/710/3729
<br> Vyřizuje: Ing.Ondrová
<br> Tel.: 267 122 486
<br> E-mail: Barbora.Ondrova@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů – předání stanoviska podle § 10g
<br> k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Ohře,dolního Labe a ostatních
<br> přítoků Labe 2021 – 2027“
<br> Jako příslušný úřad Vám sdělujeme,že návrh koncepce „Plán dílčího povodí Ohře,dolního Labe
<br> a ostatních přítoků Labe 2021 – 2027“ byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle
<br> zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
<br> souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <.>
<br> Na základě návrhu koncepce,vyjádření dotčených orgánů a dotčených územních
<br> samosprávných celků,zpracovaného vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí
<br> a veřejné zdraví a vypořádání doručených vyjádření vydal příslušný úřad stanovisko,které
<br> Vám zasíláme v příloze <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst.2 zákona
<br> neprodleně o zveřejnění informace o stanovisku na úředních deskách.Doba zveřejnění je
<br> nejméně 15 dnů.Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.2 citovaného zákona
<br> o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace o stanovisku.Vyrozumění zasílejte elektronicky
<br> na e-mailovou adresu: Barbora.Ondrova@mzp.cz <.>
<br> Do stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách
<br> https://mzp.cz/sea pod kódem koncepce MZP290K <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr...

Načteno

edesky.cz/d/5719481

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz