« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr z 14.10.2022.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
<br> tel.354 440 129,354 440 187
<br> Č.j.MUCH/101 402/2022-MaP V Chebu dne 14.10.2022
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br> Město Cheb zveřejňuje ve smyslu ustanovení §39 odst.1) zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích
<br> (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,po projednání na poradě vedoucího odboru
<br> majetkoprávního Městského úřadu Cheb dne 13.10.2022 a schválení materiálů číslo V XXX
<br> XXXXXX/XXXX a dále v souladu se „Směrnicí č.19/2013,kterou se stanoví sazby za pronájem
<br> pozemků v majetku města Cheb“,schválenou usnesením Rady města Chebu č.RM
<br> 337/13/2013 ze dne 11.07.2013,ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen „sazebník“) a na
<br> základě zjištěných skutečností a podaných žádostí záměr na pronájem a propachtování
<br> hmotných nemovitých věcí – pozemků ve vlastnictví města Chebu:
<br> za účelem narovnání majetkoprávních vztahů:
<br>
1.pozemku o velikosti 75 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo st.647/2 –
zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 547 m2 a pozemku parcelní číslo 238/1 –
<br> zahrada o celkové výměře 261 m2,vše v k.ú.Cheb,označených v plánku – viz příloha
<br> č.4,na dobu neurčitou,s tříměsíční výpovědní dobou,za účelem užívání jako zázemí
<br> k domu,za výši nájemného dle platného sazebníku,z důvodu podání žádosti stávajícím
<br> uživatelem a zájemcem o pronájem užívaného pozemku;
<br>
<br> 2.pozemku o velikosti 235 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 1581/1 – ostatní
plocha o celkové výměře 6 042 m2 v k.ú.Cheb,označeného v plánku – viz příloha č.2 <,>
<br> na dobu neurčitou,s tříměsíční výpovědní dobou,za účelem užívání jako zahrada,za výši
<br> nájemného dle platného sazebníku,z důvodu podání žádosti stávajícím uživatelem
<br> a zájemcem o pronájem u...

Načteno

edesky.cz/d/5718413

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz