« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022_10_13 - Záměr - box č. 33 Valdštejnova.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
<br> tel.354 440 190,354 440 187
<br> Č.j.MUCH/98699/2022 V Chebu dne 13.10.2022
<br>
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br> Město Cheb zveřejňuje,ve smyslu ustanovení §39 odst.1) zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích
<br> (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,po projednání na poradě vedoucího odboru
<br> majetkoprávního Městského úřadu Cheb dne 13.10.2022 a schválení materiálu číslo
<br> V XXX XXXXX/XXXX a dále v souladu se „Směrnicí č.XX/XXXX,kterou se stanoví sazby
<br> za pronájem pozemků v majetku města Cheb“,schválenou usnesením Rady města Chebu
<br> č.RM 337/13/2013 ze dne 11.07.2013,ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen
<br> „sazebník“) a dále na základě podané žádosti,adresný záměr na pronájem hmotné nemovité
<br> věci – pozemku ve vlastnictví města Cheb:
<br> za účelem změny smluvních podmínek v nájemní smlouvě č.MaP/10820/2015-PAR
<br> pro stávajícího nájemce:
<br>
<br> pozemku o výměře odpovídající parkovacímu místu pro motorové vozidlo v lokalitě
<br> Valdštejnova označeného jako BOX č.33,situovaného na části pozemku parcelní číslo 3478 –
<br> ostatní plocha o celkové výměře 82 m2,v k.ú.Cheb,označeného v plánku – viz příloha <,>
<br> na dobu neurčitou,s tříměsíční výpovědní dobou,za účelem parkování motorového vozidla <,>
<br> za výši nájemného dle platného sazebníku;
<br> Výše nájemného stanovená dle sazebníku platného od 01.05.2015 bude činit:
<br> dle článku 5 odst.II sazebníku:
<br>
<br> pro fyzické osoby:
<br>
<br> - 3 600 Kč/parkovací místo/1 kalendářní rok,tj.300 Kč/parkovací místo/měsíc <,>
<br>
<br> Do sazebníku lze nahlédnout na internetových stránkách města Chebu www.cheb.cz (Radnice /
<br> Městský úřad / Odbor majetkoprávní / Dokumenty),dále v budově radnice na náměstí Krále
<br> Jiřího z Poděbrad 1...

Načteno

edesky.cz/d/5718412

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz