« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Lidická, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 80745/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

80745 grafická příloha
<,> ' z // WWF L MĚSTSKÝ / ŠŠŠ Ř adu-mt?
<br> 12mm (351,0 12 m 2022 Žít/zam? c/G
80745 OOP - stanovení MÚP - IP 12 + E 13 + E 8d, změna E 13 - Lidická, Františkovy Lázně
1
<br>
Městský úřad Cheb
Odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 114 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 80745/2022 Cheb 12.10.2022
Sp.Zn.: KSÚ 6976/2022
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: Petra Krausová/354 440 114
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
návrhu města Františkovy Lázně,IČ: 002 53 936,Nádražní 208/5,351 01 Františkovy Lázně,podaného dne 16.08.2022
na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
policie,kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,Územní odbor Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2 <,>
350 15 Cheb,č.j.: KRPK-68054/ČJ-2022-190206,ze dne 15.08.2022,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu a ustanovení §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br>
stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající:
<br> 1) v umístění stálého svislého dopravního značení IP 12 (Vyhrazené parkoviště) + E 13 (Text nebo symbol) „ PRO BYTOVÝ
DŮM č.p.146 ULICE FRANCOUZSKÁ 4x“ + E 8d (Úsek platnosti) na pozemní komunikaci umístěné na p.p.č.1234,k.ú <.>
Františkovy Lázně,obec Františkovy Lázně (ul.Lidická) – dle přiložené grafické situace <,>
<br> 2) ve změně textu dodatkové tabulky E 13 (Text nebo symbol) stávajícího stálého svislého dopravního značení IP 12
(Vyhrazené parkoviště) + E 13 (Text nebo symbol) „ P...

Načteno

edesky.cz/d/5714731

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz