« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Rozhodnutí - Rozhledna Počaply - vrch Čihadlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - rozhledna Počaply.pdf (367.59 kB)
Městský úřad Březnice
Stavební úřad
<br> Náměstí 11,262 72 Březnice
<br>
<br>
Spis:
<br> Číslo jednací:
<br> 3855/2022/SÚ
<br> 4474/2022/MUBREZ/SÚ/NVes
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon
<br> E-mail:
<br> Vestfálová
<br> 318 403 170
<br> stavebni2@breznice.cz
<br> Březnice dne 11.10.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ……………………………………………………………………………………………….<.>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu Březnice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
<br> posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 23.8.2022
<br> podal
<br> Obec Počaply,IČO 00662933,Počaply č.p.45,262 72 Březnice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Rozhledna Počaply - vrch Čihadlo
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.483/1 (lesní pozemek) v obci Počaply a katastrálním území
<br> Počaply u Březnice <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - ocelová konstrukce věže se čtvercovou podstavou o rozměru 4 x 4 m na železobetonové základové
desce tl.600 mm <,>
<br> - uvnitř věže točité vřetenové schodiště s podestami a mezipodestami s patry po 3 m <,>
<br> - vrchol věže 28,3 m s vyhlídkovou plošinou se zábradlím pro max.10 osob <.>
<br>
<br> II.Stanoví podmínky pro provedení a umístění stavby:
1.Stavba bude umístěna na pozemku parc.č.483/1 (lesní pozemek) v obci Počaply a katastrálním
<br> území Počaply u Březnice v souladu s koordinačním situačním výkresem v měřítku 1:500,se
<br> zakreslením stavebního pozemku,požadovaným umístěním stavby,s vyznačením vazeb a...

Načteno

edesky.cz/d/5709476

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz