« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Husova, Cajthamlova Koněpruská v k. ú. Beroun - 63429/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Husova. Cajthamlova. Koněpruská a silnice č. III/11533 v k.ú Beroun (6.82 MB)
ni Beroun
Město Beroun
Městský úřad
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
26.09.2022 MBE/63429/2022/DOPR- 00059/2022/DOPR/116 Ing.Monika Olexová/ doprava29@muberoun.cz
<br> OIM 311654333
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“),na základě žádosti města Beroun,Husovo náměstí 68,266 01 Beroun,IČ:
00233129 a po a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského
ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.:
KRPS-177618-4/ČJ-2022-010206 ze dne 01.09.2022 <.>
<br> stanovuje
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy
podle § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“)
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> z důvodu výstavby kanalizačních stok veřejné splaškové kanalizace na akci: „SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE BEROUN - ZAVADILKA“ v ulicích Husova,Cajthamlova,Koněpruská a silnice č <.>
111/11533 v k.ú.Beroun dle situačních mapek dopravně inženýrských opatření v příloze (str.4.- 7.) <.>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření
- schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str.4.- 7.) a v souladu s TP 66 - Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích <.>
<br> Komunikace: ulice: Husova,Cajthamlova,Koněpruská a silnice č.111/11533 v k.ú.Beroun
<br> Termín: od 04.10.2022 - 31.10.2022 (Termín provedení přechodné úpravy bude v souladu
s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštn...

Načteno

edesky.cz/d/5706775

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz