« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - část parkoviště Penny Marketu v ul. Riegerova, Cheb, MUCH 99592/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

99592 grafická příloha - parkoviště Penny Market Riegerova, Cheb
1 ! !.: {š.ll i'11 l','t 11 !i1tn1 &,*.El i {,<.>,{-! :.1.i { 1t: Sr &-' E" Lllt ru lvi.t car.;m;;e,* Pode].á i]Žá!ěÍa obolsiralnými P.o r]iivede.i pĚšich Pies Výkopy.směÍová.imi deskam],odstup se po!Ž]Ji pĚechodová |ávky.<.> : :'.'max'10n.<.> 'Í: :;:?j"::?;:T"-".-T:*""ý.' ffih"".u-.t:1:.<.> "ffi,i",1;1?- -.:m" *.%'se i 1' pa'" _ir r + po rz1' <.>,{ n|ťle'.nJ.n|p'i' ' *.-' L.*- -žffiffiK Ehl- 'lt.t-:;l'"''" ffi.-3::'j.imředzáóákem rc I rrns' I {{ď-\ q.<.> ť "w ďg"-.<.> 6n ;'#;fffnoPĚŠi,l '.T.}4uď Éno pĚŠí i,':+ "Y-r af'.<.> 5,>,<.>,<,> 1.<.> '," <.>,l N-n ců i /ť,Sr-Ť,<.> Y -Y,<.> 5 r.Tt --t-{ ř *$ í.4 "S É'.L fl*,:" 3^ * lr{.-:.ffiffi ď {'u % ;H.!.ť E$' i-Ťi ijĚĚ Éťf ' liÍ ye $.'A *-:n- ",; <.>,;"-,<.>,'a 'j" - ia,t ti," ' i!' ',\ l1 jit' '"l + !1-l:i;*\.-.<.>._._J.--.<.>.:!ffJ;''.*;bJ** Cheb,Třebízského.lávkan F.34s5' kNN.nETAlL;il-,ij:ijwsryEť,:'Ť'.]'ř ffi Pocá|ná |lálĚl.ob.Ustan4ýml Pr5 !iev.dení pčšíLh Pies $ik.pysmérová.iňi ceská'!],odstup se po!ŽÚi přechodové |ávkv m l.ilEgiJl \ éFi'.t ;* ďÉ "&q malr-,i! 't' i
99592 návrh OOP - dočasný zákaz zastavení - parkoviště Penny Market Riegerova, Cheb
1
<br>
Městský úřad Cheb
Odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 520 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 99592/2022 Cheb 11.10.2022
Sp.Zn.: KSÚ 8524/2022
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 1/2
Vyřizuje: S.Čtvrtníková/ 354 440 520
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
návrh opatření obecné povahy
<br>
Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a
zároveň příslušný silniční správní úřad ve smyslu ustanovení § 40 odt.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),na základě návrhu právnické
osoby ELEKTRO EURON spol.s r.o <.>,IČ: 491 92 876,Zelená 1844/6,350 02 Cheb a po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu policie ČR,kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor vnější
služby Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-36483/ČJ-2022-190206 ze dne 04.05.2022
a 10.10.2022,v návaznosti na ustanovení § 19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),připravil tento návrh opatření obecné povahy pro:
<br> Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na části účelové komunikace umístěné na p.p.č.1594/21,k.ú.Cheb
(parkoviště u Penny Marketu) v prostoru mezi trafostanicí a cyklostezkou – dle přiložený grafických situací <,>
v termínu od 24.11.2022 do 02.12.2022 <.>
<br> Důvod: označení pracovního místa na pozemní komunikaci v rámci...

Načteno

edesky.cz/d/5705582

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz