« Najít podobné dokumenty

Praha 13 - Bytový dům Alfa - ul.Mukařovského, Praha 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 13.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2011-25010.pdf

Městská část Praha 13
Úřad městské části
<br> Odbor stavební
Oddělení územního rozhodování
<br> Sluneční náměstí 2580/13,158 00 Praha 5
<br> SPIS.ZN.: OUR 25010/2011/Hák
<br> Č.J.: P13-52956/2016
ARCHIV :
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> hakovak@p13.mepnet.cz
<br>
<br>
V Praze 21.11.2016
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
<br> Stodůlky s.r.o <.>,IČO 28516737,Bucharova 2641/14,158 00 Praha 5,kterou zastupuje Akcent spol.s
<br> r.o <.>,Ing.XXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Ostrovského XXX/X,XXX XX Praha 5 (dále jen "žadatel") podal
<br> dne 13.4.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem:
<br> „Bytový dům Alfa“
<br> ul.Mukařovského,Praha 5
<br>
<br> na pozemcích parc.č.2131/282,2160/228,2166/3,2166/12,2166/26 v katastrálním území Stodůlky <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Úřad městské části Praha 13,odbor stavební,jako příslušný stavební úřad vydal dne 29.7.2013 pod
<br> sp.zn.OUR 25010/2011/Hák (P13-34129/2013) zamítavé rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby <,>
<br> které nadřízený odvolací orgán STR – MHMP na základě odvolání navrhovatele,rozhodnutím Sp.zn.S-
<br> MHMP 1264143/2013/STR ze dne 9.2.2016 (s nabytím právní moci ze dne 22.2.2016) zrušil a věc vrátil
<br> k novému projednání <.>
<br> Úřad městské části Praha 13,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13,odst.1,písm <.>
<br> c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 32 odst.1 zákona o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.a
<br> vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších změn a
<br> doplňků,vzhledem k výše uvedenému oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona pokračování
<br> územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
<br>
<br> 3.ledna 2017 (úterý) v 9.00 hodin
<br>
<br> Jednání se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Praha 13,Sluneční nám.13,ve 3.patře č.dveří 439 <.>
<br> Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou,která musí být vyvěšena
<br> nejméně 30 dnů předem.Závazná stanoviska dotčených orgánů,námitky účastníků řízení a připomínky
<br> veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání,jinak se k nim nepřihlíží.Účastníci
<br> řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 13,odbor stavební,úřední dny:
<br> pondělí 8.00-11.30,13.00-18.00,středa 8.00-11.30,13.00-18.00 nebo po telefonické domluvě) <.>
<br> Poučení:
<br> Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
<br> ústním jednání,jinak se k nim nepřihlíží.K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,o kterých bylo
<br> rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu,se nepřihlíží.K námitkám,které překračují
<br>
<br> Č.j.P13-52956/2016 str.2
<br>
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst.4 stavebního zákona,se nepřihlíží.Účastník řízení ve svých
<br> námitkách uvede skutečnosti,které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,a důvody podání
<br> námitek <.>
<br> Žadatel podle § 87 odst.2 stavebního zákona zajistí,aby informace o žadateli,předmětu územního řízení
<br> a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na
<br> veřejně přístupném místě na pozemku č.parc.2166/26 v k.ú.Stodůlky <.>
<br> Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.Vlastník pozemku nebo stavby <,>
<br> na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,není-li sám žadatelem,nebo ten,kdo má jiné věcné
<br> právo k tomuto pozemku nebo stavbě,nebo osoba,jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
<br> stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
<br> dotčeno,může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,jakým je jeho právo přímo
<br> dotčeno.Osoba,která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,může uplatňovat námitky
<br> pouze v rozsahu,v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,jehož ochranou se podle
<br> zvláštního právního předpisu zabývá <.>
<br> Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst.1 stavebního zákona oprávněn při plnění
<br> úkolů vstupovat na cizí pozemky,stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
<br> stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
<br> opatření <.>
<br> Stavební úřad může podle § 173 odst.1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu <,>
<br> kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst.1 stavebního
<br> zákona tím,že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
<br> stavbu <.>
<br> Nechá-li se některý z účastníků z...

Načteno

edesky.cz/d/570530

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 13      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz