« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Krajský úřad STČ kraje - Posuzování vlivů na ŽP "Modernizace výrobní linky a ekologizace výrobních postupů, diversifikace palivové základny", k. ú. Beroun - 122004/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

122004.pdf (1.64 MB) (1.43 MB)
Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ZIVOTNIHO-PROSTŘEDf A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Praha: 4.10.2022
Číslo jednací: 122004/2022/KUSK
Spisová značka: SZ_119862/2022/KUSK
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXX / linka XXX
Značka: OŽP/JK
<br> Dle rozdělovníku
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
„Modernizace výrobní linky a ekologizace výrobních oostuoů.diversifikace
<br> palivové základny",k.u.Beroun <.>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Vám zasílá dle úst.§ 6 odst.5 zákona informaci o oznámení záměru „Modernizace výrobní
linky a ekologizace výrobních postupů,diversifikace palivové základny",k.u.Beroun,podle
přílohy č.3 k zákonu a sděluje Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je,CEMBRIT a.s <,>
IČO: 18600247
<br> Lidická 302/91,266 Ol Beroun - Závodí <,>
<br> Zpracovatelem oznámení je: Bucek s.r.o <.>,Mgr.XXXXX XXXXX a kol.<.> Táborská XXX/XXX,XXX XX
Brno,IČO: 28266111
<br> Předmětem záměru je modernizace výrobní linky a ekologizace výrobních postupů,diversifíkace
palivové základny při výrobě funkčních vláknocementových desek.Navržená modernizace výrobního
areálu bude realizována v areálu f.CEMBRIT,který se nachází na severním okraji města Beroun <,>
v k.u.Beroun.Navrhovaná modernizace závodu bude realizována převážně ve stávajících objektech
areálu CEMBRIT,vč.přístavby haly barvící linky.Z hlediska technické a dopravní infrastruktury je
areál napojen na veřejnou síť samostatnými přípojkami místně dostupných médií (elektrická energie <,>
zemní plyn,pitná voda,splašková a dešťová kanalizace).Přípojky z veřejných řadů všech místně
dostupných sítí jsou zakončeny v areálu a předpokládá se jejich využití pro budoucí provoz.Dopravně
je areál napojen ze siln...

Načteno

edesky.cz/d/5704677

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz