« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, silnice III/17311, místní a účelová komunikace, Chlum - prodloužení termínu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení přehodné úpravy provozu: dopravně inženýrské opatření (DIO) (794.12 kB)
Místní komunikace Chlum
<br> atadla A Turistická D pahled © Pan m'? "
<br> Legenda:
<br> Text na IP 22:
<br> „Výjezd vozidel stavby“
<br> \
<br> Text na E 13:
<br> „Mimo vozidel stavby" _ „ „ hit-w“ pafka.0,5.Lap/7
<br> Označení pracovního místa
<br> 11418-an fw \.fy-,ém; Véřďóá- (wm/„Mg »Wá
<br> "'EQKÉ 35545?ngin ' "xij“ "“! "*"í'Xje' MM! [žil—.C.:D: _; 'i',<.>.- <.>
<br> _:ý i __ x.y.<.>.<.> ' gar—: * 3 „GALC-?— „HET „ 1— ».“\;“ WF?.75 EJ.JL UP.-"ra NBL-.<.> IJA u 31 ZNAKON,a.s.<.> m
<br> č.2.44: 385 01 Sousedovice | : 230 15 055
<br> mů: czmn'oss — “"-i +620 am 131 445; Fax: 4420 as:; 322 553 % ;? /M/ “ z m Ks “"“-' Mašovice,odst.B.vložka 1545 ©
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, silnice III/17311, místní a účelová komunikace, Chlum - prodloužení termínu (250.37 kB)
*MUBLX00CDC6A*
MUBLX00CDC6A
<br>
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br>
Váš dopis zn <.>
Ze dne: 10.10.2022
Spisová zn.: MUBL 17341/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 17362/2022
Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: valasek@mesto-blatna.cz
Datum: 10.10.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3,odst.5 a odst.6 zákona o silničním provozu,za
subsidiárního využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen
„správní řád“),na základě žádosti,kterou dne 10.10.2022 podala společnost ZNAKON,a.s.<,>
IČ: 260 18 055,Sousedovice 44,386 01 Strakonice (dále jen „žadatel“),po předchozím
písemném vyjádření PČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Dopravního
inspektorátu Strakonice,č.j.KRPC-108669-2/ČJ-2022-020706 ze dne 11.08.2022 <,>
<br>
<br> stanovuje žadateli
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích parc.č <.>
1090/23,79/10,79/11 a 79/23 v k.ú.Chlum u Blatné,a dále na přilehlé silnici č.III/17311 <,>
v obci Chlum <.>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> a.) V označení úplné uzavírky výše uvedené místní a veřejně přístupné účelové
komunikace v následujícím rozsahu:
<br> - místní komunikace: od křižovatky se silnicí III/17311 (u obecního úřadu) po stávající
konec této slepé místní komunikace;
<br> - veřejně přístupná účelová komunikace: od připojení k výše uvedené místní
komunikaci (pod hřištěm) po konec této slepé veřejně přístupné účelové komunikace <.>
<br>
ZNAKON,a.s <.>
Sousedovice 44
386 01 Strakonice
<br>
<br>
Č.j.MUBL 1...

Načteno

edesky.cz/d/5704130

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz