« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Výběrové řízení MěÚ Příbram na obsazení pracovního místa v Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram pro činnost: vedoucí Odboru silničního hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PŘIHLÁŠKA do VŘ (vedoucí Odboru silničního hospodářství) (196.52 kB)
Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I
<br>
<br> Přihláška do výběrového řízení
<br>
na obsazení pracovního místa pro činnost …………………….……………………………………
<br>
………….<.> ……….……………………….<.> …………… <.>
<br>
<br> Jméno,příjmení a titul …….…….……………….<.> ………….…………………….<.> <.>
<br>
Datum a místo narození ……………………………………………………………….<.>
<br>
Státní příslušnost ………………….…………………………………………… <.>
<br>
Místo trvalého pobytu ……………………………………………………………… <.>
<br>
Číslo občanského průkazu ………………………………………………………………
(u cizího státního občana číslo dokladu
o povolení k pobytu)
<br>
Kontaktní údaje *)
(Telefonní číslo,e-mailová adresa) ……………………………………………………………… <.>
<br>
<br> ………….<.> ……………………………………
Datum a podpis zájemce
<br>
<br>
K přihlášce připojuji následující doklady:
<br>
a) motivační dopis <,>
<br>
b) životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech,vlastnoručně podepsaný <,>
<br>
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
(U cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost – vydaný domovským státem <.>
Pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.) <,>
<br> d) úředně ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
<br>
e) další doklady požadované pro obsazení pracovního místa vedoucího úředníka:
<br> - lustrační osvědčení + čestné prohlášení dle zák.č.451/1991 Sb.(nepožaduje se u osob narozených
po 1.12.1971)
Pozn.: Lustrační osvědčení lze do doby vystavení nahradit čestným prohlášením ve spojení s předložením
žádosti o jeho vydání.Před jmenováním do funkce bude úředně ověřená fotokopie lustrační osvědčení
požadována <.>
<br>
Bližší informace na tel.318 402 224 – oddělení personální a vnitřních věcí <.>
<br>
*) Poskytnutí kontaktních údajů je dobrovolné a slouží pouze k snadnější komunikaci v rámci daného výběrového
řízení <.>
VŘ č. 66 - 2022 vedoucí Odboru silničního hospodářství (436.89 kB)
MeUPB 99381/2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br> V souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,vyhlašuje tajemnice MěÚ Příbram výběrové řízení na obsazení
pracovního místa v Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram pro činnost:
<br>
vedoucí Odboru silničního hospodářství
<br>
Stručná charakteristika vykonávané práce: zajišťování výkonu silničního správního úřadu a výkonu státní
správy na úseku speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby v působnosti obce s rozšířenou
působností,zajišťování a výkon správy místních komunikací a veřejných prostranství v rozsahu působnosti
obce,zajišťování rekonstrukcí místních komunikací,utváření koncepce městské mobility a zajišťování
koordinace činností,vedoucí k jejímu rozvoji <.>
<br> Požadavky:
<br>  vzdělání: vysokoškolské v magisterském nebo bakalářském studijním programu <,>
<br>  znalost práce na PC,MS Office,Word,Excel,Internet <,>
<br>  osobnostní a manažerské předpoklady <,>
<br>  samostatnost v rozhodování <,>
<br>  vysoké pracovní nasazení a časová flexibilita <,>
<br>  dobré komunikační dovednosti,analytické a logické myšlení <,>
<br>  odpovědnost,týmový přístup <,>
<br>  důslednost v práci a spolehlivost <,>
<br>  řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič <,>
<br>  praxe ve veřejné správě – výhodou <,>
<br>  praxe v předmětné oblasti – výhodou <,>
<br>  praxe ve vedoucí pozici – výhodou <.>
<br>
Platové podmínky:
11.platová třída dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,příplatek za vedení
+ možnost osobního příplatku <.>
<br> Místo výkonu práce: Městský úřad Příbram
<br> Nástup: 01.12.2022,příp.dohodou
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka:
<br>  státní občanství ČR nebo u občana s cizím stát.občanstvím,trvalý pob...

Načteno

edesky.cz/d/5698564

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz