« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, silnice III/1738 a místní komunikace Hajany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

- schémata TP 66 č. B/1 a B/2 (193.39 kB)
DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ v 0501 (B/1)
<br> Uzavírka jednoho jízdního pruhu s malým dopravním omezením
<br> 50-70 —————— —— „s ?
<br> 30-50
<br> ana _
<br> podéiná uzávěra oboustranný/mi směrovacímí deskami odstup max.10 m
<br> n
<br> ““x-%.;
<br> PDLŠCIE ČESKÉ REPUBUKY,<.> KRAJSKÉ ŘEDWELSW! POUCIE
<br> Jíí—šÚČšlE-BKÉHO KRAJE „m ODBOR smaxomce '."JOPHAw—lí INSPEKTOŘÁT _
<br> 'šžšf-i m smí:—KOPIŠÉCE; EJA ai')HR£\Dí:ÉE <*Š
<br> 2 1 “03 2022 (pw—flatu? ;! “ amm— JJo 167- Z/ eY— :,J)
<br> CO?—oo
<br> _ :? /_ _,') „:>-x; v/dz: ;; Mei-3%
<br> DID - Hajany komunikace a zpevněné píochy
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
<br> ""“—“3—
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami,výstražná světla typu 1 na každé směrovací deste
<br> 30-50
<br> » 50-60
<br> oepša
<br> VNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘl PROVÁDĚNÍ PRACÍ V OBCI (B/2)
<br> Uzavírka jednoho jízdního pruhu s malým dopravním omezením
<br> 50-70 “_“ - : A15 Ě?
<br> 30-50 „_W
<br> BZOa
<br> min.2,75 m
<br> o MWW_._____M„
<br> podélná uzávěra oboustranným směrovacími deskami odstup max.10 m
<br> příčné uzávěry zábranou s výstražnými světly typu 1; nebo směrovacími deskami s výstražnými 5.typu 1
<br> 90! ngEfŽ- ESKÉ HFPLJBLÍK“ “.EU “ HELST V' POL 'ClE: 'HO KRAJE“ '
<br> J-.„ lvi,<.> w; omega STRAKO \llf'E nos-* mwní lNSPEKTORÁT
<br> w.: a.\THAKOHCT vacHPAhn < *- ",21--09 2022 “Pan caw <,>
<br> (
<br> 64: Cui/“u 110%?4/ art_ fó'ZZ'C
<br> 109-5: o
<br> ř/ÉTV/ 350 %; M „zlý-&;“
<br> DlO - Hajany komunikace ;; zpevněné plochy
<br> zábrana 22 výstražné světlo
<br> „MÁM
<br> max.2_Om
<br> výstražné světlo 64b „ zábrana 22
<br> ()
<br> -—-—-—- 30-50
<br> & A15 _.„WMw—ww 50-60
- situace stavby (325.69 kB)
<.>.<.>.a'."“ ___a
<br> “ící značky
<br> 63:
<br> 90mm.: Česke REPUBLtKY
<br> KRAJŠBKÉ aeonaswí POL'CÍE gti-íDCšSKEHO KRAJE 7
<br> uzemí ooeon STRAKONRCE [ men,-wm INSPEKTORÁT *
<br> <%" 01 %TRAKONBE.NA C'JHRADE iť
<br> 2 1 —[]9- 2022 ?0.: Ženu! / CW“ Jjokz- He?,mz— 42 MW
<br>.W.<.>
<br> oboustranná z čka
<br> _ <.>
<br> Zodpovědný _ projektant Ing.XXXXXXX XXXXXXXX S'PFO Xer|X X.XX.Pivovarská XXXX XXXXX Blatná Vypracovali Ing.XXXXX XXXXXXXX tel.: XXX XXX XXX MgA.EVG YVetta SVĚCOVá už 060 15 910 Ing.arch.Kateřina Rebřínová Investor Obec Hajany,IČO 60829257 Datum 02/2018 Hajany 73,388 01 Blatná Stupeň PD DSP Stavba HAJANY - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ Formát A3 PLOCHY Měřítko 111000 Název výkresu Dopravní značení Číslo výkresu Číslo paré
<br> C.1.2.7
<br>,! <,>
<br> %$
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, silnice III/1738 a místní komunikace Hajany (244.77 kB)
*MUBLX00CD23N*
MUBLX00CD23N
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br>
Váš dopis zn <.>
Ze dne: 03.10.2022
Spisová zn.: MUBL 16790/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 17063/2022
Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: valasek@mesto-blatna.cz
Datum: 07.10.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,za subsidiárního
využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti,kterou dne 03.10.2022 podala společnost SVS Blatná,s.r.o <.>,IČ: 099
27 387,Na Příkopech 747,388 01 Blatná,(dále jen „žadatel“),po předchozím písemném
vyjádření PČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Dopravního inspektorátu
Strakonice,č.j.KRPC-130767-2/ČJ-2022-020706 ze dne 21.09.2022 <,>
<br>
stanovuje žadateli
<br>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> na silnici č.III/1738 a místních komunikacích na pozemku parc.č.930/1 v k.ú.Hajany u
Blatné a obci Hajany <.>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> Ve vyznačení částečné uzavírky výše uvedených komunikací v následujících úsecích:
<br> - 1.etapa prací: částečná uzavírka výše uvedených komunikací v úseku od stávající
autobusové zastávky (ve směru Blatná) po č.p.20 v obci Hajany
<br> - 2.etapa prací: částečná uzavírka výše uvedených komunikací v úseku od č.p.25
v obci Hajany po stávající autobusovou zastávku (včetně) <.>
<br>
<br>
<br>
SVS Blatná,s.r.o <.>
Na Příkopech 747
388 01 Blatná
<br>
<br>
<br> Č.j.MUBL 17063/2022 -2-
<br>
<br>
<br> Pracovní místa budou označena pomocí následujících dopravních značek a zařízení:...

Načteno

edesky.cz/d/5698053

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz