« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr pronájmu zpevněné plochy na pozemku p. č. 3957/7 v k. ú. Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu zpevněné plochy na pozemku p. č. 3957/7 v k. ú. Lipník nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr pronájmu
<br> zpevněné plochy na pozemku p.č.3957/7 v k.ú.Lipník nad Bečvou za podmínek:
- Plocha bude využita výhradně k nácviku zvláštních jízdních úkonů pro první část zkoušky
<br> z praktické jízdy motocyklů zařazených do XXXXXX vozidel AM,AX,AX a A <.>
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou,a to od 01.01.2023 do 31.10.2024 <,>
<br> přičemž plocha bude užívání v období od 01.04.do 31.10.roku <.>
- XXXX za pronájem je stanovena dohodou ve výši XX Kč/hodinu <.>
- Nájemné bude hrazeno vždy k do 30.06.běžného roku <.>
- Nájemce nebude oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu
<br> ani bezplatného užívání jiné osobě <.>
- Nájemce bude povinen uvést po každém skončení výcviku plochu do původního stavu <.>
- Nájemci bude předán klíč od technického zařízení zabraňujícímu vjezdu na plochu (závory) <,>
<br> přičemž se zaváže,že klíč nesvěří další osobě ani neumožní pořízení jeho duplikátu <.>
- Ukončení smlouvy:
<br> • dohodou obou smluvních stran <,>
<br> • výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou,která počíná běžet
prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi <,>
<br> • výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě prodlení uhrazení
nájemného po dobu delší než dva měsíce <.>
<br> • výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě hrubého porušení
povinností nájemcem <.>
<br> - V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne
rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti,pozbude rozhodnutí
schvalující pronájem platnosti <.>
<br> V žádosti o pronájem je nutné uvést požadovaný rozsah využití v konkrétních dnech v týdnu
(např.Út 07:00 – 09:00,Ne 14:00 – 15:00 atd <.>,nikoliv datum) <.>
<br>
Upozornění:
Plochu nelze užívat v níže uvedenou dobu (zkoušky prováděné zkušebním komisařem):
Po 09:...

Načteno

edesky.cz/d/5697452


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz