« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. KRNOOVZP-88931/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

05542022 (2).pdf
Příloha č.2 Opatření obecné povahy č.j.KRNOOVZP-88931/2022 bedn
<br> ( (s stský úřad Krnov Odbor výstavby,a životního prostředl stavební úřad
<br> ':v
<br> 'C'
<br> Legenda:
<br> A
<br> I Zápíchová jáma protlaku ----„--ě) Pr'otlak.;; : 'NAVRŽENÉPDZ
<br> © ve" STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DZ - v nutném rozsahu |
<br> Poznq zábor podélně max.30 m Vzhledem k šířkovému uspořádání MK ui.Polní (cca 3,2 m) sejevíjako nevhodné použití sch.B/2 (šířka 22 »12 m),proto je navrženo zúžení pomoci směrových desek 24 <.>
<br> vwmcom
<br> Mgr raw—wa
<br> KKFSI „ <.>
<br> tr mp mc:
<br> Etapa 2
<br> PROJEKCE DZ
<br> NÁZEV: Osoblaha.Polní E1,rozš.kNN
<br> ml s : ok
<br> DANA!
<br> m & c.:—m.;— 9707 <,>
<br> projekt PDZ
05542022 (1).pdf
Příloha č.1 Opatření obecné povahy
<br> č.j.KRNOOVZP-88931/2022 bedn
<br> /
<br> f/ÁLÝ“ “ tský úřad Krnov Odbor výstavby a životního prostředí
<br> stavební úřad : lg :
<br> Legenda:
<br> ; <.>
<br> <.>
<br> Zápichová jáma protlaku Přetlak
<br> ' NAVRŽENÉ PDZ
<br> && “_ STÁVAJÍCÍ svrsuš DZ.v numem rozsahu
<br> Pozn.: Průjezdní šířka komunikace nebude zúžená! Směrové desky budou umístěny tak,aby nedošlo ke zúžení šířky komunikace <.>
<br> PROJEKCE
<br> xm íšl í
<br> DZ
<br>.wu m,;
<br> Etapa 1
<br> NÁZEV: Osoblaha,Polní E1,rozš.kNN
<br> WM—ví proíekt PDZ
05542022.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne:
<br>
<br>
Naše čj.: KRNOOVZP-88931/2022 bedn
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OVZP-10011/2022-bedn
<br> 280.3 S/5
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: lbednarova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 06.10.2022
<br>
<br> 1 / 3
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí,jako příslušný správní orgán ve
<br> věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst.1 písm.c) a ust.§ 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti o povolení
<br> zvláštního užívání podané dne 08.09.2022 právnickou osobou TRABBAU a.s.IČO 28582675,se
<br> sídlem Lublaňská 1002/9,120 00 Praha - Vinohrady,a po projednání s dotčeným orgánem
<br> Policie ČR DI XXXXXXX,podle ust.§ XX odst.X písm.c) a odst.3 a 5 zákona o silničním provozu a
<br> § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu v obci Osoblaha
<br>
<br> na komunikacích: silnice č.III/45732,ul.Hrnčířská,parc.č.35,k.ú.Osoblaha
<br> místní komunikace ul.Polní,parc.č.1383,k.ú.Osoblaha
<br>
<br> v termínu: 19.10.– 28.10.2022
<br> z důvodu: realizace stavby „Osoblaha,Polní E1,rozš.kNN“
<br> v rozsahu úpravy: osazení přechodného dopravního značení dle příloh,které jsou
<br> součástí tohoto opatření
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 / 3
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> Při přechodné úpravě provozu bude respektováno následující:
<br> a)...

Načteno

edesky.cz/d/5697286

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz