« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích v Krásných Loučkách, č.j. KRNOOVZP-88049/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

05522022 (3).pdf
<.>.Kowan Radynia _“ X;“ „._ í Detall Sltuace',\ Makra—Kolona man.“ v KRÁSNÉ LOJCKV * __ „(I 433 “ „ ' \_,;Mafh'ec \ “ \ m _ _ „ “* _ Braciszów N '“ m2 Mundy “Mušllrc _.<.> ' _ _ 387,"' WWW * Makvwlw w „x _ ».' v 370,a „» "k * _ (mmngórz „,<.> _ — k 403.a “ M *.nil _: Chl Ř „»._ w „ neva & "“""-wm „.'.“""“—» wg \ curbinka „ “,<,> u ** » 43: 3 “\ Clemodcs : m „__ _ w „w “».; “.<.>,<,> _u ví 'a <.>,autumn),— % „.w,i; a.i '
<br> 3 Příloha č.1 \ ; Opatření obecné povahy \\ č.j.KRNOOVZP-88049/2022 bedn ; W) _.' ' t 7 v ?“ ' : stsky urad Krnov „ \ Odbor výstavby' \ a životního prostředí 8 * stavební úřad !
<br> ? !_ Legenda: '
<br>,'—\.<.>.con-'\_ („
<br> Ž \\ *.<.> Uzavřený úsek
<br> Š Š Vypracoval: Datum:
<br> ' ! Ing.XXXX XXXXX X.X.XXXX X E KN E
<br> ! Názevakcq: SEKNE,Spol.s r.o,J Č giganw," Oprava Žfřl- ořejezdu P7780 teL/fáx,585 311 867,k _f „„ Krasne Loučky ' Název objektu: !Přechodné dopravní Značení Formát: Č.výkresui Č.soupravy: _ Příloha: Úplná uzavírka MK 2xA4 1
05522022 (2).pdf
Příloha č.3 u Opatření obecné povahy č.j.KRNOOVZP—88049/2022 bedn
<br> stsky urad Krnov deor— výstavby *
<br> a živomího prostředí \stavetžgmí úřad
05522022 (1).pdf
<.> KRÁSNÉ LOUČKV \\.Detall W;? Sltuace (» M &\ _Íl » \ _l kf “\ ? \ \ \ \.\ j.\\ — x \ \ \ \\ \ \.m \ \ \_ \ s \ \ \ \ ».; \\ Řím-„\ \\,š \ V“"— __r,\ ? ; “\ É <.>,\.\ a 1 \.<.>.s 433 S,'_ mw \\ — 452 \\ *.\,') Detall \\ 2“ V \ “Mx-m,_)x ; Rxx *.<.> _ ' Příloha č.2 Opatření obecné povahy Legenda: č.j.KRNOOVZP-88049/2022 bedn (Up“ ěstský úřad Krnov Odbor výstavby,a životního prostředl stavební úřad ' ;] _
<br> ? PG Přechodné dopravní značení ' Vypracoval: Datum: Ing.Jiří7 Bluma 13.9.2022 S E KN E Názevakcp: SEKNEK Spot.& r.o.Hamešsllěá 1327722 00 7Oiomouc Oprava žel.přejezdu P7777 „ <.>,/fax; 5353363 &% Krásné Loučky Název objektu: 1 Přechodné dopravní značení Formál: Č.výkresu: Č.soupravy: Příloha: Situace 2XA4 1
<br> Detail
<br> KRÁSN É LOUČKY \
<br>.\ Situace
<br> * "\ in \.>? \ *; \ \ \.\ n \ Detail.\ \ \.\ \ \ \ \ -.<.> \ im \.\ “ i.\ \,\ \ \ \,\,<.>,\ i-—.-—-\ “„,<.> \ \.\ ! \,„[ \ “a l <.>,\.' “,*—_ t ' “.?e,\.\ ? i i k “ z \ i _.“ _ :,“s „ *“ „.<.>.\ A.„,422 3,1 $ “\ “i.L— \ *,\ mi \,v '( © („v—mm;? \ “ “"m- _\ <._ „.W.»a— \“ \ »;,px ' \ „ „ _ i 4 r _ \.„ „ Legenda: ? PB Přechodné dopravní značení ' Vypracoval: Datum: Ing.Jiří/“Bluma 13.9.2022 5 E KN E Názevakce: SEKNE.spol.5 no <,>
<br> Hamersičá 12,772 20 7Ommouc v „.Di :czsz3 3 01 Oprava zel.prejezdu P7781 mi./fax; 585 311 867
<br> Krásné Loučky
<br> Název objektu:.Přechodné dopravní značení Formát: Č.výkresu: Č.soupravy:
<br> Pwl h ? |P22 „ o a Situace 2XA4 2
<br> Detail
<br> KRÁSN É LOUČKY
<br> 133
<br> |P22
<br> Situace
<br> i \,<.> h \ im \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a: \ i \ "s.-<\.\\ \ i ! \ _,I \ “.<.>,<.> \,„l.\ Š a x Š;.\_ Č 1 _,<.> 'e,: _._ “\ „,\.mg.: \ \ 452 \ „ v.g \.\ „ m,".X _ “\,„tmm » A“ \ \.\ „m A Ěx Wow—"\ ' 4.x \ _ <.>
<br> Legenda:
<br> ? PG Přechodné dopravní značení
<br> Vypracoval: Datum:
<br> Ing.XXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br> SEKNE
<br> Název akce:
<br> Oprava žel.přejezdu P7782 Krásné Loučky
<br> Název objektu: Přechodné dopravní značení
<br> SEKNE.spoL s ro Hamerská 12,772 00 Olomouc DIČ:...
05522022.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne:
<br>
<br>
Naše čj.: KRNOOVZP-88049/2022 bedn
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OVZP-10447/2022-bedn
<br> 280.8 S/5
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: lbednarova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 05.10.2022
<br>
<br> 1 / 3
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích v Krásných Loučkách
<br>
<br> Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí,jako příslušný správní orgán ve
<br> věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst.1 písm.c) a ust.§ 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,na základě žádostí o přechodnou úpravou provozu,které dne 01.09.2022 a
<br> 14.09.2022 podala AŽD Praha s.r.o <.>,IČO 480 29 483,Žirovnická 2/3146,106 17 Praha 10 <,>
<br> prostřednictvím zpln.zástupce Sekne spol.s.r.o <.>,IČO 623 63 701,Hamerská 12,772 00
<br> Olomouc,a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR DI XXXXXXX,podle ust.§ XX odst.X
<br> písm.c) a odst.3 a 5 zákona o silničním provozu a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na komunikacích: veřejně přístupná účelová komunikace na parc.č.1033,k.ú.Krásné
<br> Loučky v místě žel.přejezdů P7780,P7781,P7782
<br> místní komunikace ul.Okružní v Krnově,m.č.Krásné Loučky
<br> v místě žel.přejezdu P7777
<br> v termínu: 15.10.2022 - 21.10.2022
<br> z důvodu: úplná uzavírka komunikace v místě přejezdu P7780 (mimo vozidla
<br> stavby) v souvislosti s realizací stavby “Výstavba PZS přejezdu
<br> P7780 v km 3,915 trati Krnov – Jindřichov ve Slezsku“; vypnutí
<br> přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) z automatické
...

Načteno

edesky.cz/d/5697284

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz