« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. B. Němcové ve Městě Albrechticích, č.j. KRNOOVZP-86451/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

05512022 (2).pdf
Příloha č.2 Opatření obecné povahy č.j.KRNOOVZP-86451/2022 bedn
<br> f/G—
<br> estský úřad Krnov
<br> Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad
<br> ! _
<br> El přenosné dopravní značení (dočasné)
<br> trasa Objížďky
<br> Rozsah pracovního místa značení v jeho okolí — výkres Si (M | : 250)
<br> Vypracoval Stavebník
<br> Alžbětu - Němcvó Němcové 1/3
<br> úřad: M.Aibrechiica 793 95 Město Albrechtice Stavba:
<br> Úplné uzavírka místní komunikace ul.B.Němcové.Město Aibrechiice parc.č.899 v k.u.Město Albrechtice
<br> Situační v'kres Situační výkres — objížďka
<br> Inq.HEREL "projekční prace" Tyršova 27 793 95 Město Aíbrechiice iCo i267364i
<br> Format ZXM Daiun
<br>,zadani :) ' nou Učei uzovirku Díl
<br> M i : 5000 co; SZ
05512022 (1).pdf
\ f' 880/1 //“““'i“'%g\
<br> /" _
<br> „et
<br> Příloha č.1 Opatření obecné povahy č.j.KRNOOVZP-86451/2022 bedn
<br> (fitr/_ stský úřad Krnov
<br> Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad
<br> Legenda:
<br> Stávající
<br> __ hranice parcel dle katastrální mapy
<br> vnitřní Kresba v parcele dle katastrální mapy
<br> [:,nadzemní ob jekty
<br> zobrazené v katastr.mapě nadzemní objekty „ nezobrazene v katastr mape + vodovod + splaškolva kanalizace
<br> JL plynovod — středotlak _ + nadzemní vedení NN _./.H,; podzemní vedení NN 0 l l.i—
<br> venkovní osvětlení,sloup
<br> oplocení - pletivo oplocení - beton.sloupky a sokl + dřev,výplň
<br> komunlkace — zpev.povrch
<br> C] ostatní stávají cí “\
<br> $%
<br> rodlnný dum \
<br> zpev,plochy — zatravňov,tvárnice
<br> zpev.plochy — bet,dlažba
<br> oplocení - beton.sloupky a sokl + dřev.výplň vodovod
<br> podzemní vsakovací zařízení
<br> splašková kanalizace dešťové kanalizace
<br> —+/*— zemní kabel NN
<br> Hranice záplavového uzemí
<br> A hranice stanoveného záplavového území
<br> 4— hranlce aktlvní zomy stanoveného záplavove'ho uzemí zakresleno orientačně.dle územního plánu
<br> Dopravní značení
<br> přenosné dopravní / značení (dočasné)
<br> Vypracoval Stavebník IanEŘEL IngHerel |,Alžběta Vopelkova - Němcová “projekční práce“ B 2 Ne.; Tyršova 27 _ 0 W "“V V3 793 95 Město Albrechtice Stavebnl úřad: M.Albrechtice 793 95 Město Albrechtlce IČO 1287354l Stavba:,<,>,Format zxA—t Uplna uzavn—ka místní komunikace Dam „022 ul,B.Němcové.Město Albrechtice,zadostoúplmu parc.č; 899 v k.u.Město Albrechtice UČB' uzavírku MK Oddíl:,<,> Situačnl vykresy D" Obsah Situační výkres » detall pracovního místa M |= 250 Cv.: S]
<br> \ <.>
<br> \
05512022.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne: 27.09.2022
<br> Naše čj.: KRNOOVZP-86451/2022
<br> bedn
<br>
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OVZP-11347/2022-bedn
<br> 632.1 S/5
<br> XXXXX XXXXX
<br> Tyršova č.p.XXX/XX
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX Město Albrechtice
<br> Telefon: XXXXXXXXX XXX XX Město Albrechtice
<br> E-mail: lbednarova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 05.10.2022
<br>
<br> 1 / 3
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul.B.Němcové ve Městě
<br> Albrechticích
<br>
Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí,jako příslušný správní orgán ve
<br> věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst.1 písm.c) a ust.§ 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu,kterou dne 27.09 <.>
<br> 2022 podala XXXXXXX XXXXXXX,B.Němcové X/X,XXX XX Město Albrechtice,zastoupena Ing <.>
<br> XXXXX XXXXX,Tyršova XXX/XX,XXX XX Město Albrechtice (dále jen „žadatel“),a po projednání
<br> s dotčeným orgánem Policie ČR DI XXXXXXX,podle ust.§ XX odst.X písm.c) a odst.3 a 5 zákona o
<br> silničním provozu a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na komunikaci: místní komunikace ul.B.Němcové ve Městě Albrechticích
<br> v termínu: 17.– 19.10.2022
<br> z důvodu: úplná uzavírka ul.B.Němcové ve městě Albrechticích - stavební
<br> práce v souvislosti s provedením přípojek kanalizace a vody pro
<br> novostavbu RD na parc.č.880/3 k.ú.Město Albrechtice
<br> v rozsahu úpravy: umístění přechodného dopravního značení na silnici I/57 ul <.>
<br> Osvobození,siln.č.II/453 ul.Nerudova a místní komunikac...

Načteno

edesky.cz/d/5697283

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz