« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníÚMOb Pustkovec Druh práce vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice  Termín pro podání přihlášky 26. října 2022 do 16:00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1379.pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí úřadu -
tajemník/tajemnice
Starosta městského obvodu Pustkovec vyhlašuje dle 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení na obsazení
funkce:
<br> Vedoucí úřadu — tajemník/tajemnice Úřadu městského obvodu Pustkovec
<br> Předpokládaný termín nástupu: 1.listopadu 2022,případně dle dohody
<br> Druh vykonávané práce: tajemník úřadu městského obvodu dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
předpisů,a současně vedoucí úřadu dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Pustkovec
<br> Předpoklady:
<.> vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
<br> studijním programu
• státní občan České republiky,popř.cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt
<.> věk od 18 let,způsobilost k právním úkonům,ovládání jednacího jazyka,bezúhonnost
• za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena
<br> pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s
výkonem státní správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jakoby nebyla odsouzena
<br> • nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec nebo při výkonu správních činností
v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo
služebním poměru ke státu nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku
dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce; délka praxe musí být spiněna v průběhu 8 let
bezprostředně předcházejících jmenování do funkce
<br> Další požadavky:
• znalost právního řádu ČR,zejména předpisů souvisejících s obecním zřízením
• alespoň základní znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
• znalost práce s výpočetní technikou
...

Načteno

edesky.cz/d/5694900

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz