Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5805/21/Klimkovice "Klimkovice, kanalizační přípojka".
22. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru pachtu nemovitostí v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Vlastník: statutární město Ostrava. Druh nemovitostí: pozemek parc. č. 3863/14 - trvalý travní porost pozemek parc. č. 3863/15 - vodní plocha pozemek parc. č. 3863/156 - orná půda pozemek parc. č. 3863/17 - ostatní plocha neplodná půda a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
22. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Vlastník: statutární město Ostrava. Druh nemovitosti:  část pozemku parc. č. 980/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
22. 04. 2021 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 09/2021 - Chodník ul. Daliborova 920/24 v Ostravě-Mariánských Horách.
22. 04. 2021 Číslo výběrového řízení                                    8/2021 Druh práce zabezpečení činností souvisejících s agendou výkonu akcionářských práv ve společnostech s majetkovou účastí statutárního města Ostravy - doba určitá, zástup za MD, RD                                                         Odbor magistrátu financí a rozpočtu                                                                     Termín pro podání přihlášky 10. 05. 2021
22. 04. 2021 Statutární město Ostrava jako nositel Strategie integrované územní investice ostravské aglomerace vyhlašuje 48. výzvu k předkládání projektových záměrů (opatření 2.2.1 ITI ostravské aglomerace) Kulturní infrastruktura II VE VAZBĚ NA VÝZVU č. 48 ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI.
22. 04. 2021 Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu" na pozemcích parc. č. 1573, 1574, 2962/1, 2962/4, 2963/1, 2964/1, 2971/2, 2971/17, vše v k. ú. Poruba, 3607, 4408/43, 4408/69, 4408/165, 4408/167, 4412/1, 4412/2, 4412/3, 4413, 4414, 4423/1, vše v k. ú. Poruba-sever, 2003/2, 2003/13, 2003/15, 2003/47, 4013/3, 4013/4, 4176, 4179/2, 4179/3, 4423/18, 4424/6, 4424/8, 4424/10, vše v k. ú. Pustkovec.
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném)  - Výstavba bytového domu v ul. Janáčkova v Moravské Ostravě - změna termínu.
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném)  - Výstavba bytového domu v ul. Janáčkova v Moravské Ostravě, zábor vozovky - změna termínu.
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném)  - Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, část, úsek Š37 - Š25, Ostrava- změna termínu.
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Parková úprava na Prokešově nám., Mor. Ostrava, rezervé v ul. 30. dubna  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy  Výzva k podání připomínek a námitek  Určení lhůty
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5844/21 - ul. Slavíkova - Ostrava-Poruba 2029/1, přeložka NNk, ul. Slavíkova.
21. 04. 2021 Rozhodnutí č. 413/21/VH o povolení stavby vodního díla a veřejná vyhláška v souvislosti se stavbou vodního díla "Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa" - SO 03 Splašková kanalizace - oblast Václavovická - stoka I1.
21. 04. 2021 Rozhodnutí č. 397/21/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla, o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška v souvislosti se změnou dokončené stavby vodního díla "Rekonstrukce kanalizace v ul. Maroldova".
21. 04. 2021 Rozhodnutí č. 391/21/VH o povolení změny stavby vodního díla před dokončením a veřejná vyhláška v souvislosti se změnou stavby vodního díla "Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom".
21. 04. 2021 Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt ITI  Strategie integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace oznamuje změny ve  21. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY III ve vazbě na: 66. výzvu ŘÍDICÍHO ORGÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a 45. VÝZVU NOSITELE ITI OSTRAVSKÉ AGLOMERACE.
21. 04. 2021 Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt ITI  Strategie integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace vyhlašuje 24 . výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - KULTURNÍ INFRASTRUKTURA II ve vazbě na: 48. výzvu ŘÍDICÍHO ORGÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a 48. VÝZVU NOSITELE ITI OSTRAVSKÉ AGLOMERACE.
20. 04. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č. 25/2021 o prodloužení platnosti územního rozhodnutí  č. 44/2019 o umístění stavby "Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa" na pozemcích parc. č. 1510, 1513, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/5, 1519/16, 1535/1, 1535/2, 1543/1, 1548, 1554/1, 1617/1, 1618, 1627/5, 1631/2, 1632/5, 1642/3, 1655/1, 1662/2, 1669/2, 1680/3, 1683/4, 1735/5, 1738/2, 1740/1, 1742, 1943, 1944, 1945, 1946/1, 1995, 2047, 2075/1, 2075/2, 2080, 2083/1, 2084 v katastrálním území Petřkovice u Ostravy.
20. 04. 2021 Dražební vyhláška o nařízení dražby členského podílu ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníků: 1. Jiří Krejčiřík, IČ: 01011634, Ostrava 2. Petra Krejčiříková, IČO: 07185821, Ostrava
20. 04. 2021 OZNÁMENÍ SMO O ZÁMĚRU ZMĚNIT smlouvu o výpůjčce ev. č. 3028/2011/MJ, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 Rada města Ostravy usnesením č. 06417/RM1822/98 dne 20.4.2021 rozhodla o záměru města změnit  smlouvu o výpůjčce ev. č. 3028/2011/MJ ze dne 23.12.2011, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřenou s obecně prospěšnou společností Centrum sociálních služeb Ostrava, se sídlem Jahnova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 286 59 392, jejímž předmětem je užívání:          -  budovy č. p. 867 na pozemku p.č.st. 798 - zastavěná plocha a nádvoří,        -  pozemku p. č. st. 798 - zastavěná plocha a nádvoří,        - pozemku p. p. č. 227/26 - zahrada ,          - oplocení na pozemcích p. č. st. 798 - zastavěná plocha a nádvoří a p. p. č. 227/26 - zahrada,        - garáže na pozemku p. p. č. 227/26 - zahrada,        - kanalizační přípojky, vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, (Jahnova 12),           -  budovy č. p. 1373 na pozemku parc. č. 4035 - zastavěná plocha a nádvoří,         -  pozemku
20. 04. 2021 Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu proti povinnému: David Piščák, bytem Ostrava-Hrabová.
20. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru směny nemovitostí v k. ú. Slezská Ostrava, Muglinov a Kunčičky, vše obec Ostrava. Lokalita:  ul. U Hájenky, ul. Hladnovská, ul. Pstruží a ul. Stanovská. Zastupitelstvo města Ostravy dne 14. 4. 2021 svým usnesením č. 1360/ZM1822/22 v bodě 2) rozhodlo o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to pozemky: - parc. č. 2053/3 - parc. č. 2053/2 - parc. č. 2054/2 - parc. č. 2056 - parc. č. 3339 - část pozemku parc.č. 3362/1 o výměře 228 m2 , která je dle geometrického plánu č. 4490-164/2020 vyhotoveného pro k.ú. Slezská Ostrava, nově označena jako pozemek parc. č. 3362/4 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava za nemovité věci ve vlastnictví Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69 143, a to pozemky: - p. p.č. 113/11 - p. p.č. 113/4 - p. p.č. 531 vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava   - parc. č. 3353/1 - parc. č. 3394
20. 04. 2021 Oznámení SMO o zrušení záměru směny - Zastupitelstvo města Ostravy dne 14. 4. 2021 svým usnesením č. 1360/ZM1822/22 v bodě 1) zrušilo své usnesení č. 1115/ZM1822/17, kterým rozhodlo o záměru města směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava za nemovité věci ve vlastnictví Asental Land s.r.o.., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69 143.
20. 04. 2021 Konkurzní řízení                    Ministerstvo kultury ČR Druh práce ředitel instituce MUSEum+, státní příspěvková organizace Termín pro podání přihlášky 14. 05. 2021 (včetně)
20. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2021                  ÚMOb Radvanice a Bartovice Druh práce referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí Odbor úřadu odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí Termín pro podání přihlášky 10. 05. 2021
20. 04. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - územní rozhodnutí č. 23/2021 o umístění stavby "Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Kříže, Ostrava-Michálkovice" na pozemcích parc. č. 57/3, 57/4, 620/1, 620/2, 621/1, parc. č. st. 809 v katastrálním území Michálkovice.
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Rek. mostu ev. č. 4703-1 přes Lučinu na ul. Počáteční ve Slezské Ostravě  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy  Výzva k podání připomínek a námitek  Určení lhůty
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Cyklointegrace v ul. 28. října v Ostravě-Mar. Horách a Hulvákách - 1. etapa  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy  Výzva k podání připomínek a námitek  Určení lhůty
19. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5804/21/Vratimov "Vratimovská pouť 2021".
16. 04. 2021 Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí.
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 22/2021 - Úprava provozu na místních komunikacích ul. Hladnovská, ul. Kranichova, ul. Holečkova, ul. Průchodní, ul. Heřmanická a silnici ul. Michálkovická, k.ú. Slezská Ostrava.
16. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Lokalita: ul. Pavlovova. Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č. 1369/ZM1822/22 rozhodlo o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: - část pozemku p.p.č. 612/14, ost. plocha, jiná plocha o výměře 749 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 3646-118/2020, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, nově označenou jako pozemek p.p.č. 612/135, ost. plocha, ost. komunikace, - část pozemku p.p.č. 612/14, ost. plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 3646-118/2020, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, nově označenou jako pozemek p.p.č. 612/136,ost. plocha, ost. komunikace, - část pozemku p.p.č. 612/14, ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 3646-118/2020, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, nově označenou jako pozemek p.p.č.
16. 04. 2021 I. Oznámení II. Usnesení č. 393/21/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška - zahájení vodoprávního řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla "Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická".
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5820/21 - ul. Pavlovova - Rekonstrukce tramvajové tratě na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova - 2. etapa.
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č.5842/21 - ul. 28. října - Cyklointegrace v ul. 28. října v Ostravě-Mariánských Horách.
16. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru směnit nemovitosti v k. ú. Hrabová, obec Ostrava. Lokalita:  ul. Mostní, Frýdecká. Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č. 1369/ZM1822/22 rozhodlo o záměru města směnit nemovité věci, a to: část pozemku parc.č. 2426/1 ostatní plocha a manipulační plocha o výměře 236 m2 , ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu za pozemek parc.č. 2445/1, ve vlastnictví fyzické osoby,  a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
16. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru směnit nemovitosti v k. ú. Hrabová, obec Ostrava. Lokalita:  ul. Mostní, Frýdecká. Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č. 1369/ZM1822/22 rozhodlo o záměru města směnit nemovité věci, a to: - část pozemku parc.č. 2426/1 ostatní plocha a manipulační plocha o výměře 116 m2 , ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu za pozemek parc.č. 2445/1, ve vlastnictví fyzické osoby, a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
16. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: ul. Keltičkova a Na Baranovci. Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č. 1371/ZM1822/22 rozhodlo o záměru města prodat části nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: - část pozemku parc. č. 963/2, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2 , která je dle geometrického plánu č. 4352-  53/2019 označena  jako díl "b", včetně stavby komunikace, - část pozemku parc. č. 1030/1, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 170 m2 , která je dle téhož geometrického plánu označena  jako díl "c", - část pozemku parc.č. 1031/1, ost. plocha, zeleň, o výměře 13 m2 , která je dle téhož geometrického plánu označena  jako díl "s", - část pozemku parc. č. 1031/5, ost. plocha, zeleň, o výměře 5 m2 , která je dle téhož geometrického plánu označena  jako díl "o", - části pozemku parc. č. 5981/1, ost. plocha, ost. ko
16. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava. Lokalita: ul. Štěpaňákova. Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č. 1368/ZM1822/22 rozhodlo o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: - pouemek parc.č. 730/1, - pozemek parc.č. 730/2, a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
16. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: ul. Gogolova a ul. Pikartská. Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č. 1368/ZM1822/22 rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: - pozemek parc.č. 4498/1, a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
16. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Lokalita: ul. Koněvova a ul. Vrbická. Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č. 1371/ZM1822/22 rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc a části nemovitých věcí v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: - pozemek p.p.č. 385/6, - pozemek p.č.st. 148/3, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o původní výměře 37m2,  - část pozemku p.p.č. 385/5, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 50 m2, - část pozemku p.p.č. 385/39, ost. plocha, zeleň, o výměře 21 m2, dle geometrického plánu č. 2449-9/2021 sloučené do pozemku p.č.st. 148/3 o výměře 108 m2.
16. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: ul. Slívova. Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č. 1385/ZM1822/22 rozhodlo o záměru města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: - část pozemku parc.č. 4335/1 o výměře cca 400 m2, a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
15. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Poruba, obec Ostrava. Lokalita: ul. Mongolská. Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č. 1372/ZM1822/22 rozhodlo o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: - část pozemku parc.č. 1077 zast. plocha a nádvoří o výměře 92 m2 (v katastrálním snímku označena jako díl "A"), - část pozemku parc.č. 1077 zast. plocha a nádvoří o výměře 106 m2 (v katastrálním snímku označena jako díl "B"),  a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
15. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2021ÚMOb Petřkovice                                                               Druh práce referent stavebního úseku Popis pracovní činnosti výkon činností souvisejících se samostatnou a přenesenou působností v oblasti územního plánování a stavebního řádu Termín pro podání přihlášky 10.05.2021 do 14:00
15. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Bartovice, obec Ostrava. Lokalita: Pod Bažantnicí. Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č. 1373/ZM1822/22 rozhodlo o záměru města prodat pozemky v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to: - pozemek parc.č. 1468/3 a část pozemku parc.č. 1468/1 o výměře 387 m2, a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
15. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru směnit nemovitosti v k. ú. Radvanice, obec Ostrava. Lokalita:  ul. Čapkova. Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č. 1382/ZM1822/22 rozhodlo o záměru města směnit nemovité věci, a to: - pozemek parc.č. 2110, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice a část pozemku parc.č. 3266/3 o výměře 26 m2 , oddělenou dle geometrického plánu č. 2432-5/2021 vyhotoveného pro k.ú. Radvanice, nově označenou jako pozemek parc.č. 3266/17 ve vlastnictví statutárního města Ostravy a část pozemku parc.č. 2105/1 o výměře 191m2 , oddělenou dle geometrického plánu č. 2432-5/2021 vyhotoveného pro k.ú. Radvanice, nově označenou jako pozemek parc.č. 2105/6 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, hospodaření se svěřeným majetkem obce Mateřská škola Ostrava-Radvanice, příspěvková organizace, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice za část pozemku parc.č. 2105/2 o výměře 639 m2 , oddělenou dle geometrického plánu č. 2432-5/2021
15. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru směny nemovitosti v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava. Lokalita:  ul. Družební. Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č. 1361/ZM1822/22 rozhodlo o záměru města směnit nemovité věci, a to: - část  pozemku parc.č. 1399/1 o výměře 91 m2 ve vlastnictví fyzické osoby, která dle geometrického plánu č. 2548-124/2020 vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole, nově označena jako pozemek parc.č. 1399/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro: Václav Kondáš, bytem Kunčičky.
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č.11477 - ul. Nad Porubkou - Lidl Ostrava, Nad Porubkou, Poruba.
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č.5793/21 - ul. Bytové domy Rezidence park Hrabůvka, vodovodní přípojka, ul. Hasičská, Ostrava  – změna termínu.

XML