« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení – místní komunikace Osek n. B.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-místní komunikace Osek n. B..pdf
BEČVA OSEK NAD BEČVOU || - OPRAVA KORYTA TOKU Ř.KM 22 929 - 24 735
<br> '!Éy \;
<br> _: :íA'.“ '- A <.>
<br> san nad Sněm
<br> Osek nad Bečvou
<br> ' " Chamm-
<br> / :“: říší-* Bs
<br> ::
<br> SOUŘADNICE GPS: začátek úseku 4445417913344 11.53701425
<br> %MÉAM začátek úseku ZVÝšený pohyb vozidel v délce 2 KM Ě 49.5097175N,1153025st
<br> i__„_._„__.__.___—„ __
<br> T'vrlgnuh
<br> J „az-\\
<br> "na f:"
<br> „.g-M Lipník nad Bečvou
<br> ?alaqq míjel/;D; CL„ 73/1023 H&M.;— 410_4012.W.pom/%?z/aw
<br> Wuv; sur-o FCA/eas— Gé _J/ > :; 'Io_ dwaj.'“?17— W'faf W/(U—zozz %
<br> ů.<.> -.<.>.“—„ <.>,<,> „Voda
<br>.-_ „ „ „„.-
<br> 1 i ' |._EJ
<br> DZ bude umístěno dle TP 66 - Zásady pro označováni pracovních míst na pozemních komunikacích <.>
<br> Stávající trvalé DZ,které bude V rozporu s přechodnou úpravou silničního provozu bude dočasně překryla nebo přeškrlnutn <.>
<br> wnacavnu ODSOUHLASIL: s ING.LENKA KLVAůoVL C KRA-I: Olomoucký NVEFFOR: UČL A | "fl-= Hulk "6 Mou mmm: s-rnvos VIDČE s.r.o.$“““ "".<.> ".AKCE: IČD:031 81 535
<br> z V ' $de ' IM BEČVA.DSEK NAD BECVOU || - OPRAVA "- _ 272“ “““ "**“ * KORYTA TOKU Ř.KM 22,929.24,735 '""m""“""'“9' “““ “'"
<br> VORMAT A3
<br> PŘILM DATUM 912022 J SITUACE - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ mm 20852202
<br> Anu-1m! aa
Stanovení doprav. značení-místní komunikace Osek n. B..pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/20415/2022/3918
<br> Naše čj.: MU/21076/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 4
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 04.10.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.43/2022
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 26.09.2022 návrh spol.STAVOS VIDČE s.r.o <.>,IČO 258 83 658,se sídlem
Hlavní 14,756 54 Zubří,kterou na základě plné moci zastupuje spol.VACULA silniční s.r.o.<,>
IČO 031 81 936,se sídlem Růžová 972/1,110 00 Praha 1,na stanovení přechodné úpravy
provozu na místní komunikaci v Oseku nad Bečvou z důvodu provádění opravy povodňových škod
v korytě Bečvy <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 03.10.2022 pod čj.KRPM-89101-8/ČJ-2022-140806
<br>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu prov...

Načteno

edesky.cz/d/5694377

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz