« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v k. ú. Králův Dvůr - 64119/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

64119.pdf (2.78 MB)
(li Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: 05.10.2022 Číslo jednací: MBE/64119/2022/DOPR- OIM Spisová značka: 00059/2022/DOPR/122 Vyřizuje / telefon: Ing.Monika Olexová/ 311654333 E-mail: doprava29@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENI OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti od FLEXI PARK s.r.o <.>,se sídlem V Olšinách 2300,75 10000 Praha 10 - Strašnice,IC: 09525688 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-217535-2/CJ-2022-010206 ze dne 31.08.2022.stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu realizace úpravy připojení pozemku pare.č.44/226 v k.ú.Králův Dvůr na silnici č.111/11524 a s touto stavbou spojených dopravních opatření na silnici č.111/11524,v úseku dle grafického vyobrazení (str.4 - 5).Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření - schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str.4- 5) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: silnice č.111/11524 v k.ú.Králův Dvůr.Termín: 17.10.2022 - 31.10.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice vydaného příslušným silničním správním úřadem).Podmínky realizace: Pracovní místa budou zabezpečena...

Načteno

edesky.cz/d/5694216

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz