« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veřejná vyhláška - stavební povolení - Autobusový terminál Kunštát

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veř. vyhláška - stavební povolení - Autobusový terminál Kunštát.pdf
Městský ú řad Bosko vice
Odb o r dop ravy
<br> n áměst í 9.kvě tna 954/2,6 80 0 1 Bo sko vice
<br>
<br>
<br> Veřejnou vyhláškou <,>
<br> datovou schránkou <,>
<br> doporučeně na dodejku
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> SMBO 5428/2022 DOP
<br> DMBO 18476/2022/DOP
<br> Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.koudelka@boskovice.cz
<br> 03.10.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> XXX H OD NUT Í
<br> S TAV EBNÍ P OV OLENÍ
<br>
Výroková část
<br>
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy (dále také jen „Městský úřad Boskovice“ nebo „speciální
<br> stavební úřad") jako věcně,funkčně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust.§ 40 odst.4
<br> písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
<br> „zákon o pozemních komunikacích“),podle ust.§ 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „stavební zákon“) a podle ust.§ 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil dle ust.§ 111 stavebního zákona žádost
<br> o stavební povolení na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „Autobusový terminál Kunštát“
<br> umístěnou na pozemcích parc.č.729/9,3/1,1048/1,3/14,3/18,6/7,6/1,4,5,2/1,2/2,726/1,723/1 <,>
<br> 725,716/1,716/2,728/1,728/3,703,761/1 a 761/2 v kat.území Kunštát na Moravě a připojené
<br> podklady,které obdržel dne 14.03.2022 od stavebníka – města Kunštát,IČO: 00280470 <,>
<br> nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát,zastoupeného na základě písemné plné moci společností Laboro
<br> ateliér,s.r.o <.>,IČO: 03706940,Bj.Krawce 1130,565 01 Choceň (dále také jen „žadatel“) a po jejich
<br> posouzení rozhodl takto:
<br>
<br> Městský úřad Boskovice podle ust.§ 67 a násl.správního řádu,ust.§ 115 odst.1 stavebního zákona
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5693030

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz