« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/250 v rámci opravy mostů ev.č. 250-008 a 250-007a

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUZA 41762-2022.pdf (1.32 MB)
1
<br>
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽATEC
odbor dopravně správních agend
<br> náměstí Svobody čp.1,438 01 Žatec
<br>
<br>
pracoviště odboru: třída Obránců míru čp.295
Oprávněné úřední osoby ke spisu:
Referent: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
e-mail: tschischkova@mesto-zatec.cz
Vedoucí odboru: XXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
e-mail: dobrusky@mesto-zatec.cz
NAŠE ZN SPIS: MUZAS 39454/2022/ODSA
NAŠE ČJ.: MUZA 41762/2022/ODSA
DATUM: 04.10.2022
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Žatec,odbor dopravně správních agend,jako příslušný správní orgán ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnici II.a III.třídy <,>
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o silničním provozu“) v souladu
s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a v
souladu s ustanovením § 171 a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen,<,> správní řád“),na základě návrhu žadatele INSKY spol.s r.o <.>,IČO: 00671533 <,>
se sídlem XXXX XXXX XXX,XXX XX Ústí nad Labem prostřednictvím pověřeného zmocněnce WALI
CZ s.r.o <.>,IČO: 25042238,se sídlem Oldřichovská 15/7,405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov a po
předchozím souhlasném stanovisku Policie České republiky,Krajského ředitelství Policie
Ústeckého kraje,Dopravního inspektorátu Louny ze dne 03.10.2022,č.j.: KRPU-180325-2/ČJ-
2022-040706-1-IB,z moci úřední
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu silničního provozu na silnici č.II/250,staničení km 7,300 – 7,600 u obce
Bitozeves dle vložených situačních grafických schémat umístění dočasného dopravního značení
(DIO),potvrzených a odsouhlasených zástupcem Policie a op...

Načteno

edesky.cz/d/5690569

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz