« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v obci Chyňava - 59426/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

59426.pdf (3.75 MB)
i jí Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: 03.10.2022 Čisto jednací: Spisová značka: MBE/59426/2022/DOPR-Mij 886/2022/DOPR Vyřizuje / telefon: Miláíek/311654326 E-mail: dot)raYa4(a).muberoun.cz Městský úřad Beroun,odbor dopravy a_správ^ch^^j^op^lu^^^gán^n^s^^^^^^^ 61zakonYč"36l7200oŠb7o provozu na pozemních~komunikacích,ve znění pozdějších predpisu^v^soul^^ § ?roďs°t"1 pTs'm^vc)vzákona^36T/2000'Sb.o provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171 a § 172 odst 1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu OZNAMUJE VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU,že na základě žádosti Obce Chyňava,Velká ̂Strana 39,^67^07 ̂y^a,J^ ̂0^335^ ̂^p^e ^ ^k'laadéapl'^s'mocTpodnikařfcí"fyzickou osobou: XXXXX XXXXXXX,^Benesoyská^XXXX^X^JX ̂ ^ Se'^?,'"^ staunov^í"mX úpravy "provozu"- dopravního značení a dopravních zařízení na místních komunikacích v obci Chyňava vydává ZÁMĚR STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU FORMOU NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agenda na základě žádost Ob^Ch^av^V^St^an^^ 2v67ls0? £'hcvuň^auul'Č "00233358," zastoupené'na^základě plné moci Podnikající lyzickou oso00^,J,akub w.Beři'eÍo^k'á'3:Í56^72'01~KlaďnojČ 88697657,o stanovení místní úpravy Pro^u^_oba_Chyňay^ ^^'Vl^:TB̂kam:'Za^ou:llndianská,;r^huie na místmchkomunikací^h^tano^em^p^^ ^aSnrpoomo'cíloyslaze^í"svi^éhoidopravmho značení (dále jen SDZ),vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) a dopravního zařízeni: Svislou dopravní značku IZ8a „Zóna s dopravním omezení^ aJZ8b_,<.> KOn^jo^.s,do^ay,^m o^^enín?^elbude'^názomer;symbol dopravních_znacekA3 "K^at^^ck^kov^^^ E'lT,?řeďnosrzpr7va^"B20a"(30r„Nejvyšší dovolená rychlosť',̂ B29^,Zákaz_stáníu s dodatkovou tabulko'u'Ě13~„'Stáni povoleno jen navyznačených místech" a A7b „Zpomalovací Svislou dopravní značku IP2 „Zpomalovací práh" Vodorovnou dopravní značku V10d „Parkovací pruh" Vodorovnou dopravní značku V5 „Příčná čára souvislá" Dopravního zařízení Z12 „krátký příčný práh" (zpomalovací práh) a odstranění stávajíc...

Načteno

edesky.cz/d/5689511

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz