« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Vodovodní přípojka v k. ú. Hlásná Třebáň - 40948/22/ŽP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

40948.pdf (8.59 MB)
i ji Beroun Městský úřad Beroun Odbor životního prostředí Datum: Číslo jednací: Spisová značka: 04.10.2022 MBE/40948/2022/ZP-CeL 01976/2022/ZP/7 Vyřizuje / telefon: Ing.Ludmila Červinkova/ 311654272 E-mail: voda@muberoun.cz Počet listů.5 ROZHODNUTI Výroková část: Městský úřad Beroun,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení §~104 odst.2 písm.c a § 106 odst.l zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a ° změněněktelychzákonů' ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 25 písm b zákona č.274/2001 Sb,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení §-15'odst l písm.d a 94j odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný spráyní^orgán podle ustanovení § 11 odst.l písm.b zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),stavebníkovi - fyzické osobě jako navrhovateli - XXX XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,místo trvalého pobytu Okořská 347/5,Čimice,181 00 Praha 8,vydává společné povolení,po provedeném společném územním a stavebním řízení,se souhlasem orgánu územního plánování,podle ustanovení § 15 odst.l vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst.l stavebmho zákona ^vyhlášky č.503/2006 Sb,o podrobnější úpravě územního rozhodovaní,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,k umístění a provedení souboru staveb - vodovod,vodovodní přípojka,vedenému pod názvem: „Hlásná Třeboň,Odbočení vodovodmho radu' ulice Formanská"; umístěnému na pozemcích p.č.1591/2 (ostatní plocha),1613 (zahrada),1618/2 (ostatní plocha),"! 618/4 (ostatní plocha),1720 (zahrada),1721 (ostatní plocha^ H24 (trvaly^m Porost); H26'(írvalý travní porost),1728/5 (ostatní plocha),1730 (zahrada),1739 (zahrada),1773/2 (ostatní plocha),1773/6 (ostatní plocha) v k.u.Hlásná Třeb...

Načteno

edesky.cz/d/5689510

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz