« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Lounín - 62301/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Lounín (3.88 MB)
ni Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail: 27.09.2022 MBE/62301/2022/DOPR- 00059/2022/DOPR/118 Ing.Monika Olexová/ doprava29@muberoun.cz OIM 311654333 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti od Petry Roubalové,nar.31.12.198.bytem Masarykova 598/106,252 19 Rudná ze dne 19.09.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-230429-2/ČJ-2022-010206.stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu realizace vodovodní a kanalizační přípojky pro pare.č.72/1 v k.ú.Lounín a s touto stavbou spojených dopravních opatření na silnici č.111/11546 - v úseku dle grafického vyobrazení (str.4).Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření - schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str.4) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: silnice č.111/11546 v k.ú.Lounín Termín - 11.10.2022 - 13.10.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice vydaného příslušným silničním správním úřadem).Podmínky realizace: Pracovní místa budou zabezpečena před pádem do výkopů zábradlím,plotem nebo svodid...

Načteno

edesky.cz/d/5686667

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz