« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Zadní Třebaň - 64365/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Zadní Třebaň (8.08 MB)
iih Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: Spisová značka: 29.09.2022 MBE/64365/2022/DOPR- 00873/2022/DOPR/6 VaM Vyřizuje / telefon: E-mail: Mgr.Martina Vacinová/ doprava10@muberoun.cz 311654324 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti obce Zadní Třebaň,Na Návsi 6,267 29 zastoupena společností PROTRACO s.r.o <.>,Lesík 91,362 21,Nejdek IČO:05821401 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS- 219253-2/ČJ-2022- 010206 stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu osazení lávky přes Svinařský potok na sil.č.Ill/11517 v obci Zadní Třebaň,ul.Třebaňská dle mapky dopravně inženýrských opatření (str.4-8).Dopravní značení bude upraveno dle schéma dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO),které je součástí tohoto stanovení (viz.str.4-8),v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: III/l 1517 v obci Zadní Třebaň,ul.Třebaňská Termín: 7.10.2022 - 8.10.2020 ( od 16: 00-02:00) termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky komunikace Podmínky realizace: Pracovní místo bude označeno a zabezpečeno.Dopravní značky budou na místo prací umístěny,těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti budou neprodleně...

Načteno

edesky.cz/d/5686663

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz