« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - SK Týniště nad Orlicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - SK Týniště nad Orlicí
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Týniště nad Orlicí
<br> uzavřená dle ustanovení 5 10a odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon““)
<br> Město Týniště nad Orlicí
<br> se sídlem: Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí zástupce: XXXXX XXXXXXXXX,starosta města
<br> IČL XXX XX XXX
<br> DIC: C200275468
<br> název banky,u níž je veden bankovní účet: Česká spořitelna,a.s <.>
<br> bankovní spojení: 27—1240103329/0800
<br> (dále XXX XXXX „poskytovatel“) a
<br> Sportovní klub Týniště nad Orlicí
<br> se sídlem: Sokolská 865,51? 21 Týniště nad Orlicí zástupce: Ing.XXXXXX XXXXXX,předseda
<br> |č: XXXXXXXX
<br> název banky,u nížje veden bankovní účet: Komerční banka,a.s <.>
<br> bankovní spojení: 23330571/0100
<br> (dále XXX XXXX „příjemce“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí investiční dotace:
<br> l.Předmět smlouvy a účel dotace
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci investiční dotaci ve výši 156.000,00 Kč slovy stopadesátšesttisíckorunčeských (dále jen „dotace) dle žádosti ze dne 27.8.2022 <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí dotaceje posílení vodního zdroje na hřišti v Olšině vybudováním vodní nádrže.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v předchozím článku na jeho bankovní účet,uvedený v záhlaví této smlouvy.Dnem poskytnutí dotaceje den připsání finančních prostředků na účet příjemce <.>
<br> 3.Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl.|.odst.2 této smlouvyjako dotace investiční.Pro účely této smlouvy se investiční dotací rozumí dotace,která může být použita na úhradu :
<br> a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle & 26 odst.2 zákona č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon2)“) <,>
<br> b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle & 32a odst.1 a 2 zákonaz)
<br> c) výdajů spojených s technickým zhodnocením,rekonstru...

Načteno

edesky.cz/d/5684379


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz