« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "EcoKraft - Etapa 4 - Odparka - Nová chladící věž"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_odparky.pdf
Zákazník
<br> Mondi Štětí,a.s.Litoměřická 272 ' 411 08 Štětí - ČESKA REPUBUKA.MODdÍ
<br> T: +420416801111 -
<br> Partneři
<br> Situace
<br> Digitaliy signed by XXXXX XXXXXXXX Date: XXXXXXXX XX:XX:XX +XX'XX'
<br> Digitally signed by XXXXX XXXXXXX Date: XXXX.XX.XX XX:XX:XX +XX'XX'
<br> Document number according to client's standarts:
<br> TTE—22-3000-00—G0657/0
<br> Digitally signed by XXXXXXX XXXXXX Date: XXXX.XX.XX XX:XX:XX +XX'XX'
<br> Rev.* R M D PopisZměny Zpracoval Kontroloval Schválil ] Ověřil
<br> 1 1 1 1 |
<br> (.M.Hejská R.Stránský 1 P.Pozděna
<br> 202207 14 1 Stavební povoiení
<br> _1.1 1 1 1
<br> 0
<br> Projekt v v
<br> „„eEcoKraft ETAPA 4 - ODPARKY A NOVÁ Cl- LADICÍ VEZ
<br> DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ C - SITUAČNÍ VÝKRESY
<br> KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
<br> Externí Reference Stupeň utajení
<br> 1" | 1RESTRICTED COMM.1
<br> | RAC | EBEL Nahrazuje výkres č.Měřítko
<br> A 1 ----- 111100011? 112131114 GNGVG
<br> Čislo Projektu Orientační Číslo Dokumentu Útvar Tractebel Engineering a.s <.>
<br> E1o19490 110250 1102 11430 1
<br> 531 54 Pardubice - ČESKÁ REPUBLIKA Kód Projektu CMD výkresu
<br> 1--- 1111: G10657 111/1 118“ 1
<br> UPOZORNĚNÍ! Tento výkresje majetkem fy.TRACTEBEL Engineering a.s.Nesmí být mzmnožován,ukazován ani předán třetí straně bez písemného souhlasu fy.TRACTEBEL Engineedng a.s <.>
<br> 161 I *! 11 *! _! _ i.l ;64.l 1%,80 %
<br> SO 01 SO 02
<br> SO 03 SO 04
<br> SO O5
<br> IO O1 IO 02
<br> PS 01 PS 02 PS 03 PS 04
<br> 164-4/6
<br> //
<br> SEZNAMOSTAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTU A PROVOZ SOUBORU
<br> PŘÍPRAVA ÚZEMÍ,DEMOLICE
<br> REZERVA
<br> C371 CHLADICI VĚŽ A ČERPACÍ STANICE C372 ROZVODNA ELEKTRO
<br> C413-7 POTRUBNÍ MOST
<br> PŘELOŽKY A NOVÉ VNITROAREÁLOVÉ ROZVODY KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
<br> REZERVA CHLADICI VĚŽ,ČERPACÍ STANICE A POTRUBNÍ MOST ELEKTRO - CHLADICÍ VĚŽ
<br> SYSTÉM KONTROLYA ŘIZENÍ
<br> LEGENDA NOVÉ PLOCHY
<br> 164'4/1
<br> __!
<br> 1644710
<br> NOVÉ OBJEKTY
<br> NOVÉ CHODNÍKY
<br> POTRUBNÍ MOST
<br> N...
22_0063482.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Stavební úřad
<br>
<br>
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
<br> epodatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz
<br> T: 416 916 111
IČO: 263958
DIČ: CZ00263958
<br>
<br>
<br> Sp.zn.: SU/0063482/22/Ho
Č.j.: MULTM/0066211/22/SÚ/JHo
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Hohenberger
Telefon: 416 916 135
E-mail: jiri.hohenberger@litomerice.cz
<br>
<br> Litoměřice 12.9.2022
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> (navazujícího řízení)
<br> doručované veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Mondi Štětí a.s <.>,IČO 26161516,Litoměřická 272,411 08 Štětí <,>
kterého zastupuje Ing.XXXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Kopretinová XXX/X,XXX XX
Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 1.9.2022 žádost o vydání společného územního a
stavebního povolení na stavbu:
<br> "EcoKraft - Etapa 4 - Odparka - Nová chladící věž"
Štětí
<br> v rozsahu stavebních objektů:
SO 01 Příprava území,demolice
SO 03 C371 Chladící věž a čerpací stanice
SO 04 C372 Rozvodna elektro
SO 05 C413-7 Potrubní most
IO 01 Přeložky a nové vnitroareálové rozvody
IO 02 Komunikace a zpevněné plochy
PS 02 Chladící věž,čerpací stanice a potrubní most
PS 03 Elektro – Chladící věž
PS 04 Systém kontroly a řízení
<br> (dále jen "záměr") umístěný na částech pozemků parc.č.1644/1,1644/14,1644/19 <,>
1644/60,1644/191,1644/314 v katastrálním území Štětí I,Skupina 1: parc.č <.>
1628/1,1628/2,1628/3,1628/4,1628/5,1628/6,1628/8,1628/9,1628/10,1628/11 <,>
1628/12,1628/13,1628/14,1629,1630,1631,1634,1637/2,1639,1640,1641,1642 <,>
1644/40,1644/41,1644/42,1644/88,1644/145,1644/146,1644/147,1644/148 <,>
<br>
<br>
<br> Č.j.MULTM/0066211/22/SÚ/JHo Str.2
<br> Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
<br> epodatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz
<br> T: 416 916 111
IČO: 263958
DIČ: CZ00263958
<br>
<br> 1644/149,1644/185,1644/186,1644/187,1644/189,1644/189,1644/190 <,>
1644/190,1644/214,1644/229,1644...
zadost_odparky.pdf
Město Litoměřice
<br> Došlo: 01.09.2022 Obsah: listy Poč.: 4 Přílohy: 1
<br> ČJ: MULTM/0063482í22.<.> Odesilatel: lng.XXXXXXX XXXXXXX Vyřcízuje sú Věc: Žádosto povolení— ECOKR
<br> “Vllelllllllllll |||||l||||
<br> "05000000746612
<br> Adresa příslušného úřadu
<br> Městský úřad Litoměřice — Stavební úřad K rukám: p.Hohenberger
<br> Ulice: Mírové náměstí 15/7
<br> PSČ,obec: 412 01 Litoměřice
<br> Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
<br> & ve společném řízení
<br> D ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
<br> podle ustanovení & 94j a 94q zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon) a 5 l3a vyhláškyč 5.03/2006 Sb <.>,O podrobnějm úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> CAST A
<br> I.Identifikační údaje stavebního záměru Název: ECOKRAFT- ETAPA 4 - ODPARKA - NOVÁ CHLADÍCÍ VĚŽ Místo: V oploceném areálu závodu Mondi Štětí Účel: Společnost Mondi Štětí a.s.připravuje realizaci záměru EcoKraft,který představuje investice pro navýšení výroby papíru o 200 tis t pytlového papíru ročně (nový papírenský stroj PS 10) a s tím související navýšení výroby buničiny na 740 tis t buničiny ročně (úpravy v různých částech areálu).Záměr zahrnuje úpravy v uzavřeném areálu Mondi Štětí - v zastavěném území,ve stabilizované ploše průmyslové výroby a technické infrastruktuiy,která podle územního plánu má sloužit pro umístění a rozvoj průmyslové výroby a zařízení technické inhastruktury a z hlediska prostorového uspořádání objektů je bez podmínek.Pro lepší přehlednost a organizaci projekčních prací je záměr rozdělen do samostatných staveb podle jejich charakteru.Jednotlivé stavby nejsou na sobě přímo závislé a jsou schopny samostatného užívání.Patří mezi ně i stavba (etapa) “ECOKRAF T - E TAPA 4 - ODPARKA - NOVA CHLADIC! VEZ'Z kteráje předmětem této žádosti.Stavba „ECOKRAFT - ETAPA 4 _ ODPARKA - NOVÁ CHLADÍCÍ VĚŽ“ zahrnuje novou chladici věž,rozvodnu elektro a potrubní most.Součástí stavby jsou také př...

Načteno

edesky.cz/d/5684365

Meta

Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz