« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "IV-12-4018557, LB, Irkutská - TS, kNN, SR"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[640.58 kB]22-204537.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravy
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br>
Čj.: MML204537/22-OD/Cou/69
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 207748/22
<br> XXXXXXXXX XXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 29.09.2022
<br>
počet listů: 1 počet příloh: 1 počet listů příloh:
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravy (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle ust.§ 61 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání
<br> návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci s dotčenými orgány (v souladu s ust <.>
<br> § 77,odst.3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust.§ 124,odst.6 zákona
<br> o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77,odst.1,písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ulici Irkutská (dále jen
<br> „pozemní komunikace“),v rozsahu podle přílohy
<br> na návrh právnické osoby,kterou je subjekt:
<br> ADEN s.r.o <.>,IČO 26821621,Střelniční č.p.214,744 01 Frenštát pod Radhoštěm (dále jen
<br> „navrhovatel“)
<br> v termínu: od 10.10.2022 do 12.10.2022
<br> v rámci akce: "IV-12-4018557,LB,Irkutská - TS,kNN,SR"
<br> nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné),vydaném Magistrátem města Liberec,kterým
<br> bylo (bude) povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace <.>
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu,kterým je Policie
České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec,dopravní
<br> inspektorát,ze dne 20.9.2022,pod č.j....
[1.58 MB]o2_DIO-Irkutska_stanovisko_DI_Liberec.pdf
k
<.> ú
<.> H
<br> o
rn
í H
<br> a
n
y
c
h
o
v
<br> k
<.> ú
<.> D
<br> o
ln
í H
<br> a
n
y
c
h
o
v
<br> 292/38
<br> VN - AC 3,10.000 V,50 Hz,IT(r)
<br> NN - AC 3+PEN,400/230 V,50 Hz,TN-C
<br> DUR
<br> NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
<br> NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
<br> - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT !
PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ
<br> na straně VN zemněním v sítích s rychlým vypnutím <.>
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000-1
<br> v sítích TN-C <.>
<br> na straně NN samočinným odpojením od zdroje použitím nadproudových jistících prvků
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000-1
<br> Projektant Kreslil
<br> ČEZ Distribuce,a.s.Investor:
<br> PROJEKTOVANÝ STAV 1:500
<br> Měřítko
<br> Zakázka
<br> Datum
<br> Stupeň PD
<br> Výkres č <.>
<br> 1
<br> XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
<br> VYSVĚTLIVKY
<br> k.ú.Horní Hanychov
<br> RD 9
<br> RD 8
<br> RD 7
<br> RD 6
<br> RD 5
<br> RD 4
<br> RD 3
<br> RD 2
<br> RD 1
<br> RD 10
<br> RD 11
<br> RD 12
<br> RD 13
<br> RD 14
<br> RD 15
<br> RD 16
<br> RD 17
<br> RD 18
<br> RD 19
<br> RD 20
<br> RD 21
<br> RD 22
<br> RD 22x
<br> RD 23
<br> Irku
tská
<br> 306/1
306/3
<br> 182/59
<br> 182/60
<br> 188/1
<br> 292/9
<br> 7
6
4
<br> 31
4/6
<br> 292/1
<br> 292/5
<br> 292/8
<br> 292/6
<br> 294/1
<br> 309/3
<br> 307
<br> 305
<br> 292/2
<br> 292/36
<br> 292/33
<br> 292/30
<br> 314/119
<br> 292/31
<br> 292/29
<br> 292/26
<br> 292/11
<br> 292/17
<br> 293
<br> 314/5
<br> 304
<br> 292/4
<br> 292/7
<br> 314/120
<br> AYK
Y 3
<br> x15
0+7
<br> 0
<br> A
Y
<br> K
Y
<br> 3
x
18
<br> 5
+
9
5
<br> AY
KY
-J
3
<br> x2
40
<br> +12
0
<br> projektované
<br> projektované
<br> projektované
<br> projektované
<br> projektované
<br> projektované
<br> LB-Irkutská_TS,KNN,SR
<br> IV-12-4018557
<br> 7
6
4
<br> 292/10
<br> 308/4
<br> 3
0
9
/2
<br> 308/7
<br> A
Y
<br> K
Y
<br> 3
x
18
<br> 5
+
9
5
<br> A
Y
<br> K
Y
<br> 3
x
18
<br> 5
+
9
5
<br> A
Y
<br> K
Y
<br> 3
x
18
<br> 5
+
9
5
<...

Načteno

edesky.cz/d/5684056

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz