« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Zahájení společného územního a stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CHRAŠTICE rodinný dům (594.28 kB)
1 - 1995/2021/MIL/SU-6/M
<br>
Obecní úřad Milín,stavební úřad
11.května 27,Milín
<br>
<br> Č.j: 1995/2021/MIL/SU-6/M Milín,dne: 13.9.2022
Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXXXX
E-mail: sumilin@volny.cz
Telefon: XXX XXX XXX
<br>
- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -
pro Jiřího Kukaje - spoluvlastníka pozemku č.parc.271/16 v kat.území Chraštice
<br> O Z N Á M E N Í
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
Dne 30.12.2021 XXXXX XXXXXX XXXXXXX (nar.XX.X.XXXX),Bratří Čapků 239,Příbram VII,261 01
Příbram žádost o vydání společného povolení pro stavbu: rodinný dům na pozemku pozemková parcela
parcelní číslo 271/15 v katastrálním území Chraštice <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení <.>
<br> Pozemek je mírně svažitý k severu,navazuje na místní komunikaci a nachází se v zastavitelné ploše "smíšené
obytné venkovské Z2-SV" <.>
<br>
<br> Předmětná stavba obsahuje:
Rodinný dům - nepodsklepená přízemní dřevostavba,střecha pultová,zastavěná plocha cca 103 m2
- instalační přívod el.energie z pilíře v hranici pozemku
- vodovodní přípojka ze stávajícího řadu
- splašková kanalizace na stávající řad
- dešťová kanalizace + akumulační nádrž + vsak
- zpevněné plochy cca 165 m2 <.>
<br> Druh a účel stavebního záměru:
Stavba je určena k trvalému bydlení <.>
<br> Obecní úřad Milín,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst.1 písm.e) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"),oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst.1 stavebního zákona zahájení společného územního
a stavebního řízení a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění,u p o u š t í ve smyslu § 94m
odst.3 stavebního zákona od ústního jednání <.>
<br> Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst.4 stavebního zákona a námitky účastníků
řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě 15 kalendářních...

Načteno

edesky.cz/d/5683273

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz