« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v úseku Rajnochovice - Troják

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SDZ přech_IMOS_ZNAKOM_HOŠTALKOVA
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
__________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 618/2022 AlVa2
Čj.: MUBPH 21339/2022
<br> Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: Alena.Vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 27.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
IMOS Brno,a.s <.>,IČ 253 22 257,sídlem Olomoucká 704/174,627 00 Brno – Černovice <,>
zastoupená spol.ZNAKOM s.r.o.IČ 262 64 641,sídlem Zengrova 2694/4,615 00 Brno –
Židenice
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (ODS BpH) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů (zák.č.361/2000 Sb.) příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III <.>
třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní
informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci,na základě návrhu žadatele – spol.IMOS
Brno,a.s <.>,IČ 253 22 257,sídlem Olomoucká 704/174,627 00 Brno – Černovice,zastoupená
na základě plné moci ze dne 24.08.2022 spol.ZNAKOM s.r.o.IČ 262 64 641,sídlem
Zengrova 2694/4,615 00 Brno – Židenice,po projednání s dotčeným orgánem,kterým je
Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,územní odbor Kroměříž <,>
Dopravní inspektorát Kroměříž (DI Kroměříž) a jeho písemném stanovisku vydaném dne
01.09.2022 pod čj.: KRPZ-100161-2/ČJ-2022-150806
<br> opatřením obecné povahy (OOP) podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve zněn...
Hošťálková_Souvislá_obnova_vozovky_002_001
IJ
4b
<br> IJ4b
<br> IJ4b
<br> IJ
4b P4
<br> A7a
<br> E4 (1km
)
<br> 1 km
<br> A7
a
<br> E4
(
<br> 1k
m
<br> )
<br> 1
km
<br> A15
B20a
<br> 70
<br> B20a
<br> B21a
<br> 50
<br> B
20a
<br> 30
<br> A1
5 E7
b
<br> B20a
<br> 30
<br> B20aB21a
<br> 50
<br> A15
B20a
<br> 70
<br> A1
5 E7
b
<br> B2
0a
<br> 30
<br> B20a
<br> 30
<br> II/437
<br> II/437
II/437
<br> MÍS
TNÍ
<br> KO
MUN
<br> IKA
CE
<br> II/437
<br> II/437
<br> II/437
<br> II/4
37
<br> II/4
37
<br> MÍST
NÍ K
<br> OMU
NIKA
<br> CE
<br> MÍST
NÍ K
<br> OMU
NIKA
<br> CE
<br> 50 m
<br> mi
n <.>
<br> 3 m
<br> POZNÁMKA:
- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
- Stávající dopravní značení v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zneplatněno škrtnutím nebo zakryto <.>
- Dopravní značení B28 umístěno 7 dní před zahájením stavby <.>
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOČASNĚ ZRUŠENÉ
<br> ETAPA 1 - FRÉZOVÁNÍ
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY
<br> TEXT DODATKOVÉ TABULKY
<br> PRACOVNÍ MÍSTO
<br> 1
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> HOŠTÁLKOVÁ - SOUVISLÁ ÚDRŽBA VOZOVKY
<br> VZOROVÉ PRACOVNÍ MÍSTO
PRO FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY
<br> AutoCAD SHX Text
LEGENDA:
<br> AutoCAD SHX Text
S
<br> AutoCAD SHX Text
J
<br> AutoCAD SHX Text
V
<br> AutoCAD SHX Text
Z
<br> AutoCAD SHX Text
PŘEHLEDOVÁ MAPA:
<br> AutoCAD SHX Text
Obsah:
<br> AutoCAD SHX Text
Akce:
<br> AutoCAD SHX Text
Místo:
<br> AutoCAD SHX Text
Staničení úseku:
<br> AutoCAD SHX Text
Silnice:
<br> AutoCAD SHX Text
Technická kontrola:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o.- ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO,TEL.602 593 383,ZNAKOM@ZNAKOM.CZ,(PRACOVIŠTĚ: RYBNÍČEK 12,602 00 BRNO)
<br> AutoCAD SHX Text
Zodpovědný projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
Vedoucí projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
Ředitel:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
...

Načteno

edesky.cz/d/5682423

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz