« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Usnesení o ohledání vozidla - veřejně přístupná účelová komunikace v ul.Modenská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o ohledání vozidla - veřejně přístupná účelová komunikace v ul.Modenská
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
Odbor dopravy
<br> ÚŘAO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
<br> Vývéáeno dne: Sejmuto dne:
<br> Pořadové Počet
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: SSHMP 10484/2022
SPISOVÁ ZNAČKA: SZÚMČ PÍ 5 25449/2022 |“
ČJ.: ÚMČ PÍ 5 47905/2022/OD/KNe
VYŘIZUJE: Bc.Neumannová
TEL.: 281 003 157
FAX: 281 003 611
E-MAIL: klara.neumannova@prahal5.cz
DS: nkybvp5
DATUM: 27.09.2022
<br> USNESENÍ O OHLEDÁNÍ VOZIDLA
Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a obecně závazné vyhlášky hl.m <.>
Prahy č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších
předpisů,rozhodl na základě žádosti vlastníka pozemní komunikace Hlavního města Prahy <,>
zastoupeného Správou služeb hlavního města Prahy,Kundratka 19,180 00 Praha 8,IČO: 708
89 660,doručené dne 25.05.2022,o provedení ohledání vozidla,u kterého vzniklo důvodné
podezření,že je odstaveno na pozemní komunikaci v rozporu s ustanovením dle § 19 odst.2
písm.h) zákona o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,takto:
<br> Neznámý provozovatel silničního vozidla tov.zn.VOLKSWAGEN GOLF,bez RZ,zelené
barvy,které je odstaveno na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Modenská,v Praze
1 0,k.ú.Horní Měcholupy,je povinen strpět ohledání předmětného vozidla za účelem zjištění
jeho totožnosti dle § 19d odst.5 zákona o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů v souladu s § 54 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád.Ohledání se bude konat
dne 13.10.2022 na veřejně přístupné pozemní komunikaci Modenská,u domu č.p.734/8 <,>
v Praze 10 v 10:00 hod.u shora uvedeného vozidla.Nedílnou součástí tohoto usnesení
je fotografie ohledávaného vozidla <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 25.05.2022 byla na Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy (dále jen SSÚ),doručena
žádost vlastníka veřejně přístupn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz