« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Usnesení o ohledání vozidla - místní komunikace Bellova, Praha 10 - Petrovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o ohledání vozidla - místní komunikace Bellova, Praha 10 - Petrovice
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 5 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
T® J“ Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
'■ÁlfiJ ' Odbor dopravy
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČASTI PP.AHA 15
<br> Vyváženo dne: ílo dně* —
<br> M.hiz <.>
Pořadové
<br>.ilUB Lf ■i|if « bil
<br> Počet listC
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: SSHMP 00 1 40/2022
SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ PÍ 5 00493/2022
ČJ.: ÚMČ P 1 5 47808/2022/OD/KNe
VYŘIZUJE: Bc.Neumannová
TEL.: 281 003 157
FAX: 281 003 611
E-MAIL: klara.neumannova@prahal 5.cz
DS: nkybvp5
DATUM: 27.09.2022
<br> USNESENÍ O OHLEDÁNÍ VOZIDLA
Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a obecně závazné vyhlášky hl.m <.>
Prahy č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších
předpisů,rozhodl na základě žádosti vlastníka pozemní komunikace Hlavního města Prahy <,>
zastoupeného Správou služeb hlavního města Prahy,Kundratka 19,180 00 Praha 8,IČO: 708
89 660,doručené dne 04.01.2022,o provedení ohledání vozidla,u kterého vzniklo důvodné
podezření,že je odstaveno na pozemní komunikaci v rozporu s ustanovením dle § 19 odst <.>
2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,takto:
<br> Neznámý provozovatel silničního vozidla tov.zn.HONDA CIVÍC,bez RZ,černé barvy,které
je odstaveno na místní komunikaci v ulici Bellova,v Praze 10,k.ú.Petrovice,je povinen strpět
ohledání předmětného vozidla za účelem zjištění jeho totožnosti dle § 1 9d odst.5 zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 54
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád.Ohledání se bude konat dne 13.10.2022 na místní
komunikaci Bellova,u sloupu VO č.011888,v Praze 10 v 09:00 hod.u shora uvedeného
vozidla.Nedílnou součástí tohoto usnesení je fotografie ohledávaného vozidla <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 04.01.2022 byla na Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy (dále jen SSÚ),doručena...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz