« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné situace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0936 Rozhodnuti o prominuti mistniho poplatku z pobytu a jeho prislusenstvi z duvodu mimoradne uda
Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor ekonomický
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací: MCP11/22/053793/EO/Hos
Spisová zn.:
Naše značka:
<br> Vyřizuje: Veronika Hošková
Telefon: 267 902 244
E-mail: hoskovav@praha11.cz
<br>
Datum: 01.10.2022
<br>
R o z h o d n u t í
<br> o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
<br>
<br>
Úřad městské části Praha 11 jako správce místních poplatků,podle ustanovení § 16b
zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon
o místních poplatcích“) a podle ustanovení § 259 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),r o z h o d l z moci úřední
<br>
t a k t o:
<br>
<br> I.Občanům Ukrajiny,kteří jsou v kontextu bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení
<br> a přicestovali na území České republiky a jejichž totožnost bude prokázána cestovním dokladem
<br>
<br> se p r o m í j í
<br> místní poplatek z pobytu stanovený vyhláškou č.18/2019 Sb.hl.m.Prahy,o místním poplatku
<br> z pobytu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „Vyhláška“),za období od 1.10.2022 do
<br> 31.12.2022,a to v plné výši stanovené sazby z důvodu mimořádné události <.>
<br>
<br> II.Prominutí místního poplatku z pobytu podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje na všechny
<br> poplatníky,jichž se důvod prominutí týká,a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí <.>
<br>
<br> III.Rozhodnutí je podle ust.§ 16b odst.3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na
úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br>
<br>
<br>
Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Nad Opatovem 2140,Praha 11
<br> IČ 00231126,DIČ CZ00231126
<br> Telefon 267 902 111
ID DS nr5bpci
E-mail podatelna@praha11.cz
<br>
<br>
<br>
Odůvodn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz