« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: 826545 - ÚR Praha 9, U Elektry, Sousedíkova, Ivana Hlinky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-004794.pdf
ÚŘADMĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9 - Vysočany
<br> SPIS.ZN.: S MCP09/004794/2021/OVÚR/JR
Č.J.: MCP09/149820/2022/OVUR/JR
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Bc.XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX
rykrovaj@prahaX.cz
<br> DATUM: XX.09.2022 Ukl.zn.: P-1710/1/Hloubětín
<br> OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Praha 9,odbor výstavby a územního rozvoje,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.Prahy,kterou
se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů,podle ust.§ 192 stavebního zákona
a ust.§ 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> r o z h o d l
<br> v řízení zahájeném z moci úřední
<br> o o p r a v ě z ř e j m ý c h n e s p r á v n o s t í
v e  v ý r o k o v é č á s t i r o z h o d n u t í
<br> ze dne 21.09.2022 č.j.MCP09/138340/2022/OVUR/JR ve věci územního rozhodnutí o umístění stavby
nazvané „826545 - ÚR Praha 9,U Elektry,Sousedíkova,Ivana Hlinky,Kolmá“ na pozemcích parc.č <.>
1710/1,1711/9,2536/1,2540/1,2542/1 v katastrálním území Hloubětín a parc.č.1808/2,1808/42 <,>
1980/2,1981,1982,1986,1987/1,1989/1,1990 v katastrálním území Vysočany
<br> takto:
<br> Původní znění části výroku,týkajícího se názvu stavby:
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> nazvané
<br> „826645 - ÚR Praha 9,U Elektry,Sousedíkova,Ivana Hlinky,Kolmá“
<br> na pozemcích parc.č.1710/1,1711/9,2536/1,2540/1,2542/1 v katastrálním území Hloubětín
a parc.č.1808/2,1808/42,1980/2,1981,1982,1986,1987/1,1989/1,1990
<br> v katastrálním území Vysočany <.>
<br> Nové znění části výroku,týkajícího se názvu stavby (opravovaný text vyznačen podtržením):
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> nazvané
<br> „826545 - ÚR Praha 9,U Elektry,Sousedíkova,Ivana Hlinky,Kolmá“
<br> na pozemcích parc.č.1710/1,1711/9,2536/1,2540/1,2542/...

Načteno

edesky.cz/d/5682354

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz