« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S)*: Změna stavby architektonického ateliéru č.p. 1051, u

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-428310-1.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/428310/22/OST/RAZ V Praze dne 27.9.2022
<br> Č.J.: P4/454551/22/OST/RAZ
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX,e-mail: posta@praha4.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> APS Projekt s.r.o <.>,IČO 49623940,se sídlem Pískovcová č.p.732/16,Praha 9 (dále jen "stavebník")
<br> podal dne 9.9.2022 žádost o vydání změny stavby před jejím dokončením týkající se změny stavby:
<br>
<br> architektonického ateliéru č.p.1051,ulice Mezilesní č.6,Praha 4 - XXXXXX,na pozemku parc.č <.>
<br> XXX/X v katastrálním území Lhotka,spočívající v nástavbě 3 a 4.N.P <.>,kde budou provedeny 3 byty a
<br> kancelář a spočívající v přístavbě schodiště a výtahu při východní fasádě budovy na pozemku
<br> parc.č.977/6 v katastrálním území Lhotka,doplnění oplocení pozemku parc.č.977/6 v katastrálním
<br> území Lhotka <,>
<br>
<br> (dále jen "stavba"),na kterou vydal Úřad městské části Praha 4,Odbor stavební společné územní
<br> a stavební povolení ze dne 18.9.2019 pod č.j.: P4/367090/19/OST/RAZ,spis.zn.:
<br> P4/119766/19/OST/RAZ,které nabylo právní moci dne 24.10.2019.Uvedeným dnem bylo zahájeno
<br> řízení o změně společné územní a stavební rozhodnutí (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
<br> Změna stavby před jejím dokončením spočívá v:
<br> - Prodloužení lhůty k dokončení stavby 20.9.2024 <.>
<br>
<br>
Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona
<br> ve spojení s § 118 stavebního zákona,ve kterém upouští v souladu s ust.§ 94m odst...

Načteno

edesky.cz/d/5682337

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz