« Najít podobné dokumenty

Město Žďár nad Sázavou - Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka ul. Vápenická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žďár nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka ul. Vápenická
Strana 1 (celkem 4)
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne: 12.09.2022
<br>
Naše č.j.: OD/1247/22/LK-DZp XXXXXX XXXXXXXXXX
Vyřizuje: Ing.Koubek nar.XX.XX.1973
Tel.: 566 688 301 Vápenická 2327/21
E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz 591 01 Žďár nad Sázavou
<br> Datum: 29.09.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 12.09.2022 od
žadatele,kterým je XXX XXXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Vápenická 2327/21,591 01
Žďár nad Sázavou (dále také jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,Územního odboru Žďár nad Sázavou,dopravní
inspektorát pod č.j.KRPJ-111237-2/ČJ-2022-161406-DING ze dne 20.09.2022 po posouzení
žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v
návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:
<br>
žadateli jménem XXXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Vápenická 2327/21,591 01 Žďár nad
Sázavou
<br>
provézt přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v územní působnosti
Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností
<br>
v rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a je
k nahlédnutí u Městského úřadu Žďár nad Sázavou – odboru dopravy
<br> v souvislosti s úplnou uzavírkou místní komunikace ulice Vápenická,v úseku od č.p <.>
2317/1 po č.p.2333/33,ve Žďáře nad Sázavou
<br> z důvodu konání kulturně-společenská akce „Vápenické slavnosti“,kdy akce se bude konat
na soukromých pozemcích,vjezdech a zahradách; uzavírka se požaduje z důvodů
bezpečnosti silničního provozu,kdy ...

Načteno

edesky.cz/d/5682310

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žďár nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz