« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Ke Kosovu, Beroun-Jarov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Ke Kosovu, Beroun-Jarov (3.19 MB)
iiK Beroun
Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
27.09.2022 MBE/63975/2022/DOPR- 00869/2022/DOPR/3 Ing.Daniel Jaroš/ doprava5@muberoun.cz
<br> JaD
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti ze
dne 23.09.2022 společnosti Strabag a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5,IČ: 608 38 744 a po písemném
vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje <,>
územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-237897-2/ČJ-2022-010206 ze dne
23.09.2022
<br> stanovuje
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle §
171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> z důvodu stavby „Oprava místní komunikace Ke Kosovu,Beroun“ ulice Ke Kosovu,266 01 Beroun-Jarov a
s touto akcí spojených dopravních opatření na místních komunikacích,v místech dle situační mapky (viz.str.4) <.>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle schémat dopravně inženýrských opatření (dále jen „DIO“),které jsou
součástí tohoto stanovení (viz.str.4) a dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích <.>
<br> Komunikace: místní komunikace
<br> Termín: od 10.10.2022 do 30.11.2022 (provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným
rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace) <.>
<br> Podmínky realizace: Pracovní místo bude zabezpečeno před pádem do výkopů zábradlím,plotem nebo
svodidle...

Načteno

edesky.cz/d/5682228

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz