« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Krajský úřad - Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Sil. I/45 v Krnově, ul. Bruntálská, k. ú. Krnov – Horní Předměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

01_Stanovení_DZ.pdf
Prostý převod dokumentu z digitální do analogové podoby podle čl.14 odst.4 spisového řádu
Vyhotovil: 22.09.2022 09:22 por.Bc.XXX XXXXXX,dopravní inspektorát Bruntál
<br> Doručeno: XX.XX.2022 12:13 - ISDS (1119782/2022); č.j.zaevidování: KRPT-227369-1/ČJ-2022-070106
<br> Prostý převod dokumentu z digitální do analogové podoby podle čl.14 odst.4 spisového řádu
Vyhotovil: 22.09.2022 09:22 por.Bc.XXX XXXXXX,dopravní inspektorát Bruntál
<br> Doručeno: XX.XX.2022 12:13 - ISDS (1119782/2022); č.j.zaevidování: KRPT-227369-1/ČJ-2022-070106
<br> msk_skrabak3893
Razítko
<br>
2022-09-27T09:53:54+0000
23706_VV_OOP_I45_Krnov_ul._Bruntálská_-_stanovení_PÚP.pdf
*KUMSX02NY1U3*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
<br> Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br> Klasifikace informací: Neveřejné
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,vykonávající podle § 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění
pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o silničním provozu),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.b) zákona
o silničním provozu,v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti
města Krnova,IČ 00296139,se sídlem Hlavní nám.96/1,794 01 Krnov (dále jen žadatel)
<br> vydává toto opatření obecné povahy
<br> kdy v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Toto stanovení přechodné úpravy provozu na sil.I/45,v obci Krnov,ul.Bruntálská,před domem č.p.1218/30 <,>
k.ú.Krnov – Horní Předměstí je vydáno v souvislosti s realizací stavby „Oprava ul.Partyzánů“.Předmětem
stanovení přechodné úpravy provozu je umístění přechodného dopravního značení,a to dle přílohy č.1,která
je součástí tohoto OOP <.>
<br> Místo Sil.I/45 v Krnově,ul.Bruntálská,před domem č.p.1218/30,k.ú.Krnov –
Horní Předměstí
<br> Termín od 01.10.2022 do 12.12.2022
<br> Čj.: MSK 128370/2022
Sp.zn.: DSH/23706/2022/Škr
280.4 S5
Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
Odbor: Odbor dopravy
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 27.09.2022
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Sil.I/45 v Krnově,ul.Bruntálská...

Načteno

edesky.cz/d/5680428

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz