« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/45810 ul. Ježnická,, č.j. KRNOOVZP-86094/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

05342022 (1).pdf
]
<br> __ * H '-.f Pešť! EUQGAEIS ; 'agsmd oqpnoq; e ' kq M1951; Joqpo Antun pam hlas-gw
<br> A! !
<br> “"/?"“ ZZW/ŠMÝŠ_/?meh rv:—;) an) „va/107g; Mára,/)
<br> /5'/rabza_g?g !Ninoyěg; 61/0qu
<br> !
<br> „.<.>.<.> <,>
05342022.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne: 25.08.2022
<br> Naše čj.: KRNOOVZP-86094/2022
<br> maln
<br>
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OVZP-9464/2022-maln
<br> 280.8 S/5
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: imalinova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 27.09.2022
<br>
<br> 1 / 3
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br>
<br>
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/45810 ul.Ježnická <,>
v Krnově při úplné uzavírce
<br> v rámci stavby „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník“
<br>
<br>
<br> Městský úřad Krnov,obecní úřad obce s rozšířenou působností,odbor výstavby a životního prostředí <,>
<br> vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst.1 písmene c),zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako správní orgán příslušný podle § 77
<br> odst.1 písm.c),§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na
<br> pozemních komunikacích“) <,>
<br> na základě návrhu podaného dne 25.08.2022,doplněného dne 06.09.2022,právnickou osobou:
POHL cz,a.s <.>,IČ: 256 06 468,Na Pomezí 2483,252 63 Roztoky,odštěpným závodem Opava <,>
<br> Holasická 1632/57A,747 05 Opava <,>
prostřednictvím zpl.zástupce Jana Tkadlečka,IČ: 087 34 631,Grudova 1173/4,747 05 Opava <,>
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní
řád“)
<br> s t a n o v í
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství Moravskoslezského
<br> kraje,Územního odboru Bruntál,Dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPT-...

Načteno

edesky.cz/d/5680427

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz