« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - Pronájem uvolněného bytu č. 28, 1. máje 597 ve Štětí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o nájem bytu.pdf
MĚSTO ŠTĚTÍ,Mírové náměstí 163,411 08 Štětí
IČ: 00264466,DIČ: CZ00264466
<br>
<br>
<br>
<br> Žádost o nájem bytu
<br> ul.<,>
čp.: č.bytu: velikost bytu:
<br> ŽADATEL O BYT
Příjmení: Jméno: Dat.narození:
Stav: Rodné číslo:
E-mail: Telefon:
<br>
<br> Obec:
<br>
Ulice,č.p.:
<br> Trvalé bydliště:
Současné bydliště:
<br>
SPOLEČNÝ ŽADATEL/KA
(manžel/ka,druh/družka,reg.partner/ka)
<br> Příjmení: Jméno: Dat.narození:
Stav: Rodné číslo:
E-mail: Telefon:
Trvalé bydliště:
Současné bydliště:
ZAMĚSTNÁNÍ
<br> žadatel
<br> manžel/ka,druh/družka,reg.partner/ka
<br> zaměstnavatel,OSVČ,důchodce,ÚP: od kdy zaměstnavatel,OSVČ,důchodce,ÚP: od kdy
Potvrzení zaměstnavatele
(razítko)
<br> Potvrzení zaměstnavatele
(razítko)
<br> Od kdy je zaměstnán: Od kdy je zaměstnán:
Průměrný výdělek: Průměrný výdělek:
<br>
<br>
<br> ÚDAJE O OSOBÁCH,KTERÉ BUDOU BYT SPOLEČNĚ UŽÍVAT
Příjmení a jméno Datum narození Vztah k žadateli Bydliště Zaměstnavatel
<br>
<br>
<br>
<br> ÚDAJE O DOSAVADNÍCH BYTOVÝCH PODMÍNKÁCH ŽADATELE A SPOL.POSUZ.OSOB
<br> žadatelova rodina užívá □ byt nebo □ část bytu u ………………………………………………………
<br> □ městský byt □ družstevní byt □ byt v osobním vlastnictví
□ nájemní byt □ ubytovna □ rodinný dům
<br>
□ podnájem na dobu určitou do: □ podnájem na dobu neurčitou
□ bydlení na základě smlouvy □ na základě ústní dohody
<br>
Velikost bytu: ………………… Rozměry: …………………… Kategorie: ………………
<br> Podpis nájemce,majitele bytu,domu: ……………………………………………………
<br>
<br>
ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI
<br>
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br> …………………………………………………………………………………………….……………………………………………….<.>
<br> ……………………………………………………………………………………………………………...
byt č. 28, 1. máje 597.pdf
MĚSTO ŠTĚTÍ,Mírové náměstí 163,411 08 Štětí
IČ: 00264466,DIČ: CZ00264466
<br>
<br>
<br>
MMěěssttoo ŠŠttěěttíí zzvveeřřeejjňňuujjee pprroonnáájjeemm uuvvoollnněěnnééhhoo
bbyyttuu čč.<.> 2288,<,> vv bbuuddoovvěě čč.<.> pp.<.> 559977,<,> bbyyttoovvýý ddůůmm,<,>
<br> vv uull.<.> 11.<.> mmáájjee 559977 vvee ŠŠttěěttíí;;
kktteerráá jjee ssoouuččáássttíí ppoozzeemmkkuu pp.<.> čč.<.> 668833,<,> zzaassttaavvěěnnáá pplloocchhaa aa nnááddvvoořříí,<,>
ttoo vvššee zzaappssáánnoo nnaa lliissttuu vvllaassttnniiccttvvíí 11 pprroo kkaattaassttrráállnníí úúzzeemmíí ŠŠttěěttíí II.<.>
<br> vveeddeennéémm KKaattaassttrráállnníímm úúřřaaddeemm pprroo ÚÚsstteecckkýý kkrraajj,<,> KKaattaassttrráállnníí
pprraaccoovviiššttěě LLiittoomměěřřiiccee
<br>
<br> Byt o velikosti 1+0 ve 2.podlaží - celková plocha 22,4 m2 <.>
<br> (předsíň – 3,6 m2; pokoj – 15,5 m2; koupelna + WC – 3,3 m2)
<br> Výše nájemného: 24,- Kč/m2 (byt se sociálním nájmem) <.>
<br> Zájemci o uvedený byt si vyzvednou formulář „žádost o nájem bytu“
v kanceláři č.16,1.poschodí MěÚ ve Štětí nebo si tuto žádost mohou
stáhnout z webových stránek města Radnice a samospráva/ formuláře a
žádosti/ odbor majetku a investic/žádost o nájem bytu <.>
<br>
Termín ukončení podání žádosti je 20.10.2022 <.>
<br>
Případné dotazy volejte na tel.416 859 303 nebo sdělte na e-mailovou
adresu: lucie.sarmanova@steti.cz
<br>
<br>
<br> Zveřejněno: 27.9.2022
Sejmuto: 21.10.2022

Načteno

edesky.cz/d/5679450

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz