« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP přechodka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0927 2 DIO 2022 09 27T120202 163
\p o c e ‘1 • o o b o 7 - I c 0 ‚ D fl C.p‘ k.M Jj ?i D u e< ;f l‘ ) 9,1U S ou 3r n9 7 O 7 7 o O c.\.U V LA SA Č K Y d o P t‘ T t ? do pv W ‘fl I2 g d a p r a 2 t n ĺ 00 pp JI H Í1 H Z E H ‘ PR A H A S.R.O.m že n ý O Je *Y $ J Iz a C e d O p ď a v fl 0 s tf r“ g o,Č “ P c l i c i e Č e v á r ‘ j h ! i I c y K r a j s k ó e d i t e \ c ;.m.P r ‘ h y O d b o r r t y r “ n 1 4 0 O O P h a K e : - č j.K h P A - :: ž Á 2 A — 1 ! Č J - 2 í ) ? 2 - C 0 0 0 0 Ž 2 6 - 0 9 - 2 0 2 2 p i k.M g r.J ř i D u š e k v e d c.L l c í o d b o r u Z t.( p t.I n g.H e I e n V o I í š k v á,Š o u h t a F f l - T 3 n Q ‘ í r n u 7 7 o d s k.I c ).2 M.z.<.> í 2 J O S b.a o o s 1 Č.3 f 0 9 7 5 b D O P R A V N Í I N Ž E N Ý R I N G P R A H A S.R.O.O p r,e ě l n ž e n ý e s t e s p m j e k t y.‚ e.H.i ř.d t s p e s e s k h o p e t ř e s ( ‚.w a.v a m / a <.>,P a k a 1 5 0 0 0 K č 0 2 S S # i f l t a I j 6 0 2 4 3 4 2 8 3 S r K.q u A t i a s.W r r a c c n l ; D n p m n n l M a n R I n l W J i ř í H n á t K a Č J H «,n a g ď z / l O f l á ] 5 K ř e s l i c e 6 0 / 2 0 3 3 R e k o n s b u k c e k,m u n i k c e U V l a s o č k y - L e t a p a L e g e n d a : N o n n n r e,é d n p r s n n í fl Z á b o r p e s e s a l o a d o b n o v y ( r e k o n s l n i k c e ) - s ý n,e s 6 6 5 n 2 I 90/7 KE KVÁRNĚ 95 - Ť 0196T4 O981-- 155/13 349/17 154/11 01 ‚ C O C_ W — - S_,X;.180/4 4 i3 - O 0190 I op - (tj (Y ĺ 33913 207/6 127/J 4 729118 133/B 123/7 122/9 N97/1 3 95/17 120/19 \\ \ I 132/10 Legenda: Nově navržené dopravní značení Trvalé dopravní značení a dopravní zařízení I Zábor pro realizaci obnovy (rekonstrukce) - výměra 1388 mZ DOPRAVNÍ INŽENÝRING PRAHA S.R.O.Dopravně inženýrské projekty a realizace dopravních opatření Holečkova 769/49,Praha 5,150 00rá 02869179,tel.: 602434 983 Zhotovitel: STRABAG on.Doprníoltolntvt Odštěpný odvod Proho Kočírkovo 98214 OO Pro ho 5 Yyprocovol: Jíti Hnát Křeslice KonSola: Ing.K.poun 07/2022 Název okcn: Rekonstrukce komunikace Heřmánková - 1.etapa - B28 osadit? dní před ...
0927 1 OOP 2022 09 27T120143 394
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Vaše zn.:
Ze dne: 05.09.2022
Dopravní inženýring Praha s.r.o <.>
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO 02869179
<br>
Č.j.: MCP11/22/054365/OD/Jan
Spis.zn.: S-MCP11/22/050903/3
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 26.09.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Odbor dopravy,Oddělení silniční správní úřad ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v přenesené působnosti <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,(dále jen správní řád),na základě posouzení žádosti o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,a to na místní komunikaci III.třídy
ul.U Vlasačky,K Čestlicům,Heřmánková,Ke Stráni,Nad Mostem,Praha 114,a na místní komunikaci
IV.třídy ul.Ke Kovárně,K Průhonicům,Ke Stráni,Praha 114,za účelem rekonstrukce pozemní
komunikace ul.U Vlasačky,Heřmánková,Praha 114,včetně kanalizační stoky a přeložky kabelů
veřejného osvětlení,podané dne 05.09.2022 právnickou osobou Dopravní inženýring Praha s.r.o.<,>
IČO 02869179,se sídlem Holečkova 789/49,150 00 Praha 5 - Smíchov,v zastoupení investora
právnické osoby hlavní město Praha,IČO 00064581,zastoupené Magistrát hl.m.Prahy,Odbor
inv...

Načteno

edesky.cz/d/5679395

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz