« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - TSK - OOP - místní Anežky Malé - balisety - návrh OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0928 2 situace (41)
Policie České republiky (,//
<br> Krajské ředa—igri pauae'ňž."Gabor službí :Jcprr-w— ;.-v.'
<br> —- CHÁ- MH 4 ŠJ- mi?-mona
<br> pw.Mgr.XXXX XXXXX
<br> : XX „DEI XXXX vsucucíod
<br> „*+ „_W
<br>,(224532214
<br> NQ/ \ 1209/104 \
<br> Z 41h
<br> „Vo
<br> - (Mu sem
0928 1 navrh OOP (21)
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datová schránka Vaše zn.:
Ze dne:
Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s <.>
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
IČO 03447286
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP11/22/053602/OD/Jan
Spis.zn.: S-MCP11/22/053602/1
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 19.09.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích
<br> a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Odbor dopravy,Oddělení silniční správní úřad ÚMČ Praha 11 jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v přenesené působnosti <,>
ve znění pozdějších předpisů,zahájil zdejší SSÚ dne 19.09.2022 z moci úřední,řízení o návrhu
opatření obecné povahy,v souladu s ust.§ 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o silničním provozu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky),předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v osazení nového dopravního zařízení Z 11h – Směrový sloupek zelený kulatý - baliseta <,>
při místní komunikaci III.třídy ul.Anežky Malé,Praha 4,dle přiložené situace,která je nedíln...

Načteno

edesky.cz/d/5679394

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz