« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP přechodka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0929 2 DIO 2022 09 27T120556 043
27 76 /1 3 P o li c ie Č es ké re ru b k y K ra jsk é O db j ‘ ť ‘ !.‘ c c r € ; 2 Č.j.— D ne : pl k.M O r.JU D u še k 19 -0 9- 70 22 d o U C t o d b o ru ___ ___ ___ ___ ___ z r.kp t.ng.H a r: V o řĺ šk v á H T h S o u h la sn ě t n sm ys lu 7 7 O ds t.1 C ä 2 h),<.> ‘:.č.36 1/ 20 00 S b.a % 5 o d y.‚: c.k.Č.3 /1 9 9 7 S b.LE G EN D A : C9 b A 1 5 ZÁ BO R ST A V BY ST Á V A JI CÍ H RA N Y ST Á V A JI CI V O D O R O V N É D Z H RA N Y PR O V ED EN É V RÁ M CI ST A V BY A LS ST Á V M IC I SV IS LÉ D Z PŘ EC H O D N É SV IS LÉ D Z D IO PR O ST A V B U C H O D N ÍK O V Ě H O P Ř E JE Z D U K A R EÁ LU LE D O V Ý C H SP O R T Ů — PR A H A C H O D O V D O PR A V N Ě IN ŽE N Ý R SK Á O PA TŘ EN Í I_ U C ID A s.r.o.HI Rt In g.Jo se f ST AN KO VY PR AC OV AL : In g.Lu ká š RÁ CZ PR OJ EK CE A IN ŽE NÝ RI NG I M ar ie C ib ul ko vé 34,14 00 0 Pr ah a 4 I I PR OF ES E: do D ra vo te l: 72 41 17 76 6 II ZA K.Č IS LO : 69 98 — 5B LO K A LI TA : ul.K e K a te ři n k á m DA TU M : M Ř l1 1< O t P ra h a— C h o d o v 0 8 /2 0 2 2 1: 5 0 0 O B SA H : I č is io PŘ IL O H Y : ČÍ SL O PA RC : c3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ _ SI T U A C E D IO 27 32 /1 2 PR OV IZ OR NÍ OB RU BA SE ZÁ M KO VÝ M SP O JE M 20 1 4 /3 4 9 1P 6 IN VE ST OR : A R D el ta Bo hd al ec ká 25,10 1 00 P ra h a 10 2022-09-26T16:40:19+0200 XXXX XXXXXXXXXX XXXXfXXdfXXfXbaXXXXXXaaeXcaXXXXbabXeXXXX
0929 1 OOP 2022 09 27T120546 730
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datová schránka Vaše zn.:
Ze dne: 14.09.2022
Syner s.r.o <.>
Dr.Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec IV - Perštýn
IČO 48292516
DS: mmcchup
<br>
Č.j.: MCP11/22/053188/OD/Jan
Spis.zn.: S-MCP11/22/053188/2
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 03.10.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Odbor dopravy,Oddělení silniční správní úřad ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v přenesené působnosti <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,(dále jen správní řád),na základě posouzení žádosti o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,a to na místní komunikaci II.třídy
ul.Ke Kateřinkám,Praha 4,a na pěší komunikaci – chodník,za účelem výstavby nového
chodníkového přejezdu včetně opravy přilehlého chodníku a silničních obrub,v rámci akce „Stavba
chodníkového přejezdu a chodníku k Areálu ledových sportů – Praha – Chodov“,podané dne
14.09.2022 právnickou osobou Syner s.r.o <.>,IČO 48292516,se sídlem Dr.Milady Horákové 580/7 <,>
460 01 Liberec IV – Perštýn,v zastoupení investora právnické osoby AR Delta a.s <.>,IČO 28430824,se
sídlem Bohdalecká 1490/25,101 00 Praha 10 - Michle (dále jen žadatel),a po písemném...

Načteno

edesky.cz/d/5679393

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz