« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP přechodka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0931 2 DIO 2022 09 27T120905 483
F ‘-‘ N (J L ď co — Ö ‘ I O zeleň OBJEDNAVATEL: VEGACOM as.NAVRHOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX - Výkop v chodnflw -Průchozí —i pro pěší min X,5m Ť - StartovadJáma protlaku -Rcměrvýkopu2,5X1$ m J zeleň ĺ / I,ĺ / / \ / O 10 O0- zeleň // / /; 1,‘ ‘ ‘ ‚3 1; ‚‘° LEGENDA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAHA s.r.o.a cZ AKCE: — Navrhovaná prooovvn( dopranÍonačnnf E 13 trnE Zákaaavtawnt od Min,o noaidol ganby Navrhovaná provizonrl doprnvnt značeni Plotová zab ana Z2 Jizdnkroěr — Zábor pro po(P.by ntanby E.Pfod.odona lávkapropkli • • traszvykopo Pf_ po náck 862/3 Kutnohorská 425/84c 10900 Praha- Dolní Měcholupy www.znacenpraha.cz dopravni@znacenipraha.cz Formát r V Číslo51 Počet v—l Poznámka Značky B28 se osazuji 7 dní před začátkem prací.0 lOm 1 220 A3 0 LI 8 U,— I I h -j D ET A IL D Z CH O D N ÍK U ZA V ŘE N,Š O U tI Ia S ré st a n o v \E sr n,s ij 7 7 o d t I c l a b Z.Č1 36 1/ 20 00 a o d st 6 Cl,zak.I3 /I 9 g 7 S b J 8 5 6 /1 0 LE G EN D A V D O PR A V N ÍZ N A Č E N ÍP R A H A s.r.o.K ut no ho rs ká 42 5/ 84 c 10 9 00 Pr ah a- D ol ní M ěc ho lu py w w w.z na ce ni pr ah a.cz d o p ra v n iz n ac en ip ra h a.cz iJ 3 PO U ŽI JT E K O RI D O R PR O PĚ ŠÍ 1 ; 28 6 -V ýk op vc ho dn lk u - C ho dn fk uz av ře n pr o n e d o Č n ý p c h c p ro I - O bc ho zf tr as a ko rid or em pr o ch od ce oš W ce l,5 m 6 * - L n 3 % S l Ci ) O C O -f l N 9- O 0 - Z áb or pr o po tř eb y st av by - R oz m ěr zá bo ru 10 x 2 m 9- O 0- JP o I; Č es ké re pu bk y ‚ ó.I JK ra js ké ře ď tl s pu lic jd hL m.R ia hy fO ib oř r rk ‘_ d p,w ; f) vč 2 Č j.K R A - 2 - Č J- 2 O D ne : pl k.M gr.J ii D uš ek L j• u - 202 2 zr DE TA IL ZÁ BO RU co O yv y -4 N av rh ov an á pr ov iz or ní do pr av ní zn ač en í E l3 te ot.Zá ka z oa st ao en io d M in,o vo zi de l n ta vb y N av rh ov an á pr ov iz or ní d o av rd ov id.n i E I I Pl ot ov áz áb ra na Z 2 Jí zd ní rm ěr Zá bo r pr o po tř eb y vt av by EH H Př ec ho do vá lá vk a pr o l • • T ra sa vý ho po Př ek op po po lo vi ná ch 8 5 7 /8 a -C z AK CE : O B JE D N A ...
0931 1 OOP 2022 09 27T120853 561
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datová schránka Vaše zn.:
Ze dne: 22.08.2022
Vegacom a.s <.>
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČO 25788680
<br>
Č.j.: MCP11/22/048289/OD/Jan
Spis.zn.: S-MCP11/22/048289/2
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 15.09.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Odbor dopravy,Oddělení silniční správní úřad ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v přenesené působnosti <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,(dále jen správní řád),na základě posouzení žádosti o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,a to na místní komunikaci III.třídy
ul.Boháčova,NN 4435 (v blízkosti ul.Boháčova,Praha 4),NN 3328 (v blízkosti ul.Mírového hnutí <,>
Praha 4),Schulhoffova,Hekrova,Brechtova,Dubnova,Praha 4,a na pěší komunikaci – chodník,za
účelem výkopu pro pokládku nové kabelové trasy podzemního vedení sítě elektronických
komunikací (SEK),v rámci akce „Výkop pro kabel v ul.Brechtova,Hekrova,Dubnova,Matúškova <,>
Schulhoffova,Boháčova“,podané dne 22.08.2022 právnickou osobou Vegacom a.s <.>,IČO 25788680 <,>
se sídlem Novodvorská 1010/14,142 01 Praha 4 (dále jen žadatel),a po písemném vyjádření
zástupce Policie ČR,Krajsk...

Načteno

edesky.cz/d/5679391

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz