« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Zvl.už.70 - k.ú. Kunratice - žádost o povolení záboru Mašatova, Kunratice, P4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022_09_26_Priloha_Verejna_vyhlaska_Kunratice_Masatova.pdf
'.Jul.a.<.> vu.)
<br> “:“-'; syn-363%.:
<br> 977 odst.1 c',2 „ 2.5.L' 31/2301? Sb.89250dst.1 & GQ.zak.č.131%? a) <.>
<br> Policie České republiky Krajské řed' '
<br> 30051? 127%“ *“
<br> ' _.'\J *.' LJ.—
<br> Zábor veřejného prostranství
<br> Mašatova p.č.604/2,2411/1,Kunratice investor: Mašatova,s.r.o.lČ: 28924894
<br> 11.9.2022 15 m2 E.Kesl /_[
2022_09_26_Verejna_vyhlaska_Kunratice_Masatova.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,Praha 4
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br> Mašatova s.r.o <.>,IČ: 28924894
XXXXXX XXXX
Krakovská XXXX/XX
XXX XX Praha X
<br> Č.j.: P4/431495/22/OŽPAD/Pec./Zvl.už.70/22 V Praze: 26.9.2022
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích v Praze 4- Kunratice
<br> Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru služby
dopravní policie,č.j.: KRPA- 300638-1/Čj-2022-0000DŽ,ze dne 14.9.2022
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v Praze 4 - Kunratice
Mašatova
<br> Umístěné dopravní značení: A15+A6a,E13”chodník uzavřen”,C4b+Z4a,C4a+Z4b
Termín: 3.10.2022 - 14.10.2022
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Odbor životního prostředí a dopravy stanovil na základě návrhu žadatele přechodnou úpravu provozu na
pozemní komunikaci Mašatova,Praha 4 - Kunratice,z důvodu výkopových prací pro přípojky k novému
domu.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručuje silniční správní úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek; opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> P o u č e n í
<br> Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,proti opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek
<br> XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
<br> Na vědomí: Policie ČR – KŘP hl.m.Prahy,Kongresová 2,140 00 Praha 4
_____________________________________________________________________________________________________________
Sídlo: Antala Staška 2059/80b,140 46 ...

Načteno

edesky.cz/d/5679360

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz